فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

3 مدیریت ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشتة تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی، بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیرازدر سال تحصیلی87-1386  از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه‌‌ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه مدیران، 55 نفر و از گروه دبیران 165 نفر است. دو پرسش نامه یکی در مورد اطلاعات جمعیت شناختی مدیران که توسط آنها تکمیل شده و دیگری جهت تشخیص سبک تعارض، مورد استفاده قرار گرفته که توسط دبیران تکمیل شده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ، 845/0 بوده است. پس از محاسبه شاخص های مربوط به آمار توصیفی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون آن با استفاده از روش مانوا نتیجه آن است که متغیر مستقل سابقه، بر سبک های مدیریت تعارض اثر دارد. همچنین برای تعیین سبک غالب مورد استفاده مدیران، از آزمون تحلیل واریانس فرید من، استفاده شد .نتیجه این آزمون نشان داد که سبک غالب مورد استفاده مدیران سبک تشریک مساعی است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Administrators' Educational and Empirical Background on Their Style in Conflict Management from the Teachers Point of View

نویسندگان [English]

  • M. Niknami 1
  • Z. Moshfeghi 2
  • M. Moshfeghi 3

1 Faculty of Humanities and Physical Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Management, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effect of on the job training , field of study , degree and years of experience on the administrators' conflict management style in the Girls' High schools and Pre – university schools in Shiraz Educational District  Number one in 1386- 87.
The method of this survey is casual – comparative, and the statistical population was the administrators and teachers of the above schools .
The sample size was 55 administrators and 165 teachers . Two questionnaires have been administered among the sample groups .
One of which was about demographic information and the other has been used to investigate conflict management styles . The questionnaire has face validity and its reliability was 0.845(Gronbach Alpha) . The results of analyzing data and testing them by MANOVA indicates that the experience has effect on the conflict management styles . And the experienced administrators uses more frequentlycollaboration style . Additionally to rank the dependent variables،Friedman analysis was used.The result shows the collaboration style has the highest rank and the avoidance style has the lowest rank .


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image