فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: باورها و ساختارهای عقیدتی معلمان، یکی از محورهای اصلی پژوهش‌های آموزشی به منظور دست‌یابی به اصلاحاتی در روش‌های تدریس معلمان می‌باشند. چندین مطالعه تجربی در مورد باورهای معلمان ریاضی صورت گرفته است که به مفهوم سازی و تعریف باورها و اعتقادات کمک کرده اند. ونگ(Wong) در تحقیقی تحت عنوان «توسعه باورهای معلمان از طریق آموزش آنلاین: یک تجربه یک ساله از باورهای معلمان ریاضی و علوم درباره یادگیری و آموزش» با بررسی 21 معلم نشان داد که باورهای معلمان در استفاده از آموزش آنلاین تحت تأثیر سال‌های تدریس آنان است. اسکمپ (Skemp) در مطالعات خود، دو نوع باور نسبت به ریاضیات را معرفی کرده است: ریاضیات ابزاری و ریاضیات رابطه‌ای. محمدی و مصلایی در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی باورهای دبیران منتخب ریاضی کشور بر اساس ویژگی‌های جمعیتی-شناختی آن‌ها» نشان دادند که هرچه اعتقاد و باور معلمان نسبت به فرایند به روزرسانی شایستگی‌های حرفه‌ای خود در تدریس افزایش یابد؛ مسئولیت‌پذیری آن‌ها در برابر رفتار حرفه‌ای و شغلی خود بیشتر می‌شود. با ظهور فناوری‌های جدید، توجه معلمان ریاضی نیز به استفاده از یک چهارچوب جدید برای یکپارچه سازی دانش فناوری با دانش پداگوژیکی و دانش محتوایی معطوف گردید. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران دوره متوسطه در خصوص میزان به‌کارگیری نرم‌افزارهای آموزش ریاضی در فرآیند تدریس بوده است.
روش‌ها‌: پژوهشگر برای مشاهده تغییر باورهای دبیران پیش و پس از اجرای آموزش کارگاهی به شیوه نرم­افزاری، از روش نیمه تجربی دو گروهی با پیش و پس آزمون استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ریاضی مقطع متوسطه استان خراسان شمالی می‌باشد که با استناد به فرمول کوکران، 73 نفر از آن ها به روش نمونه­گیری خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه کنترل (33 نفر) و آزمایش (40 نفر) قرار گرفته‌اند. پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده در این پژوهش توسط زامبک (Zambak) با استناد به مبانی نظری ساخته و پرداخته شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های آماری این پژوهش نشان داد که برگزاری کارگاه آموزش ریاضی با استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا در قالب مدل آموزشی «محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK)» بر باورهای دبیران ریاضی دوره متوسطه نسبت به استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش تأثیر مثبتی داشته است. یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که بعضی از معلمان ریاضی، با اینکه تکنولوژی را به عنوان یک ابزار مفید آموزشی برای کلاس‌های درس پذیرفته‌اند؛ ولی نگران مداخله بی‌جای تکنولوژی در درک و فهم یک موضوع ریاضی هستند و بدین سبب، به استفاده از تکنولوژی در کلاس درس خود، ترغیب نمی‌شوند و آن را تنها به عنوان یک فعالیت آموزشی غیررسمی، مجاز می‌دانند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه­گیری کرد که توسعه دانش و تغییر باورهای دبیران ریاضی نسبت به استفاده از فناوری‌های به روز در زمینه تدریس ریاضی بر اساس امکانات مدرسه‌ای و محدودیت‌های سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های مختلف کشور بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد می‌شود تا تصمیم گیرندگان این حوزه با کمک نتایج این پژوهش به کشف و شناسایی دبیران مستعد در مناطق مختلف کشور بپردازند و با برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت از توانایی آن‌ها در راستای ارتقاء کلی سطح دبیران ریاضی کشور بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of mathematical education based on TPACK model on changing teachers' beliefs

نویسندگان [English]

  • M. Alizadehjamal 1
  • A. Shahvarani 1
  • Ali Iranmanesh 2
  • A. Tehranian 1

1 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Teachers 'beliefs and ideological structures are one of the main axes of educational research in order to achieve reforms in teachers' teaching methods. There have been several experimental studies on the beliefs of math teachers that have helped to conceptualize and define beliefs and convictions. In a study titled "Developing Teachers 'Beliefs Through Online Education: A One-Year Experience of Teachers' and Scientific Teachers 'Beliefs in Learning and Teaching" by Wong, Wong showed that teachers' beliefs in using online education are influenced by the years of teaching. Skemp, In his study introduced two types of beliefs about mathematics: instrumental mathematics and relational mathematics. Mohammadi and Mosalaei, in a study entitled "Assessing the Beliefs of Selected Math Teachers in the Country Based on Their Demographic-Cognitive Characteristics" showed that teachers' beliefs about the process of updating their professional competencies in teaching increased; Their responsibility for their professional behavior increases. With the advent of new technologies, math teachers have also turned their attention to using a new framework to integrate technology knowledge with pedagogical knowledge and content knowledge. The main aim of the current study was examining the effect of mathematical education on the basis of the content-pedagogical and technological model (TPACK) on changing the beliefs of high school teachers regarding the rate of application of mathematical education software in the teaching process.
Methods: The researcher used a semi-experimental two-way pre-test and post-test method to observe the changing beliefs of teachers before and after the implementation of a workshop training in software. The statistical population of this study is all high school math teachers of North Khorasan rovince. Based on Cochran's formula, 73 of them were selected by cluster sampling and were divided into two groups: control (n=33) and experiment (n=40). The standard questionnaire used in this research was made by Zambak (2014), based on the theoretical framework. Data were analyzed by SPSS software and covariance analysis was used to test the research hypothesis.
Findings: The results of statistical analysis of this study showed that the holding of a mathematical training workshop using GeoGebra in the form of a "content-pedagogical and technological model (TPACK)" has had a positive impact on the beliefs of high school math teachers about using modern technologies in education. The study's findings also show that some math teachers, while adopting technology as a useful teaching tool for classrooms; But they are concerned about misplaced technology interference in the understanding of a mathematical subject and, therefore, are not encouraged to use technology in their classroom, and allow it only as an informal educational activity.
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the development of knowledge and change of math teachers' beliefs about using up-to-date technologies in mathematics teaching based on school facilities and limitations of educational organizations in different provinces of the country is very important. It is suggested that the decision makers in this field, by discovering and identifying talented teachers in different parts of the country, offer short-term and long-term training to enhance their ability to improve the overall level of mathematics teachers in the country.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical education
  • GeoGebra software
  • teacher's beliefs
  • content-pedagogical and technological model(TPACK)

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Mathematics teaching today: Improving practice, improving student learning (2nd ed.).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image