فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با توجه به این که قرن حاضر با نوآوری، سرعت و پیشرفت­هایی در زمینه فناوری اطلاعات و انتقال دانش عجین شده است، نسل جدید در پی روش­هایی است تا خود را با این تغییرات همگام سازد. بنابراین باید در محتوا و روش یادگیری اصلاحاتی انجام گیرد. یکی از روشهای نوین آموزشی، آموزش همراه با فناوری است. فناوری ابزاری است که توسط دانش بشری ایجاد شده تا همراه با منابع به تولید، حل مسئله و برآورده شدن نیازها یا خواسته­ها بپردازد. بنابراین می­توان فناوری آموزشی را به کارگیری­ فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب دانش­آموزان به یادگیری و تسهیل روند آموزش تلقی کرد. با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام یافته در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است.
روش ها جامعه پژوهشی، پژوهش­هایی است که به بررسی تاثیر استفاده از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی پرداخته بودند و با بررسی پیشینه تعداد 19 پژوهش در این زمینه یافت گردید.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری به میزان 0.38 از واریانس متغیر دستیابی به اهداف آموزش ریاضی را پیش­بینی می­کند بنابراین در صورتی که فناوری به طور کامل در روش­های تعلیم و تربیت ادغام شود می­تواند به عنوان ابزاری موثر در بهبود یادگیری دانش­آموزان در درس ریاضی عمل کند، لذا با توجه به اثربخشی استفاده از فناوری در آموزش ریاضی، ضروری است برنامه­های درسی ریاضی به صورتی تدوین گردند که ارائه محتوا را با تلفیقی از فناوری همراه سازند.
نتیجه‌گیری: مطالعه­ی حاضر با هدف تلفیق نتایج کسب شده در خصوص تأثیر بهره­گیری از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی به روش فراتحلیل انجام پذیرفت. متغیر مستقل این پژوهش شامل: نرم­افزارهای آموزشی، بازی­های رایانه­ای، چندرسانه­ای­ها، تصاویر گرافیکی و استفاده از کامپیوتر و متغیر وابسته: یادگیری، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، عملکرد، کارکردهای اجرایی، پیشرفت، خودتنظیمی،یادداری، نگرش و مشارکت در درس ریاضی می­باشد. با توجه به وجود همبستگی میان استفاده از فناوری و پیشبرد اهداف آموزش ریاضی توصیه می­گردد برنامه­ریزان آموزشی در امر تدوین کتاب­های درسی اهتمام لازم را مطابق این مورد به کار گیرند و روش‌های تدریس معلمان نیز متناسب با این موضوع و با استفاده از فناوری‌های جدید تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of the effectiveness of technology in advancing the goals of mathematics education

نویسندگان [English]

  • R. Alidehi Ravandi 1
  • M. S. Taher Tolou Del 2

1 Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Given that the current century is associated with innovation, speed and advances in information technology and knowledge transfer, the new generation is looking for ways to keep up with these changes. Therefore, improvements should be made in the content and method of learning. One of the new educational methods is education with technology. Technology is a tool created by human knowledge to produce, solve, and meet needs or wants with resources. Therefore, educational technology can be considered as the use of technology to create and manage technological resources and processes to improve educational performance with the aim of motivating and encouraging students to learn and facilitate the educational process. The present study was aimed at the meta-analysis and synthesis of the results of research on the impact of the use of technology in mathematical education considering the rapid progress of ICT in the present age and, consequently, the significant increase in studies on the impact of technology on the effectiveness of education.
Methods:The statistical community is a research that studies the impact of using technology in advancing the goals of mathematical education and with the review of the history, 19 studies were found in this field.
Findings:  The research findings showed that the use of technology at 0.38 of variable variance predicts the achievement of the goals of mathematical education, so if technology can be fully integrated into teaching methods, it can be as an effective tool to improve students' learning in mathematics, therefore, considering the effectiveness of using technology in mathematical education, it is essential that the mathematical curriculum be formulated to bring content with a combination of technology.
Conclusion: The aim of this study was to integrate the results obtained regarding the effect of using technology in advancing the goals of mathematics education by meta-analysis. The independent variables of this research include: educational software, computer games, multimedia, graphic images and computer use; dependent variables were: learning, self-efficacy, academic motivation, performance, executive functions, progress, self-regulation, memorization, attitude and participation in math lessons. Due to the correlation between the use of technology and the advancement of the goals of mathematics education, it is recommended that educational planners take the necessary care in compiling textbooks accordingly, and teachers' teaching methods should be in line with this issue and modified by using new technologies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Effectiveness
  • Technology
  • Teaching Math

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[2] Colbert JA, Boyd KE, Clark KA, Guan S, Harris JB, Kelly MA, Thompson AD. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCKfor educators. New York: Routledge; 2008.
[13] Archer K, Savage R, Sanghera-Sidhu S, Wood E, Gottardo A, Chen V. Examining the effectiveness of technology use in classrooms: A tertiary meta-analysis. Computers & Education. 2014; 78: 140-149.
[17] Kulik CLC, Kulik JA. Effectiveness of computer-based instruction: An updated analysis. Computers in Human Behavior. 1991; 7(1): 75-94.
[30] Koohbanani S, Alizadeh H, Hashemi JH, Sarami GH, Koohbanani S. The Effectiveness of Computer Training Program on the Executive Functions of Students with Mental Disorders, Journal of Research in Behavioural Sciences. 2014; 11 (3): 208-218. Persian.
[34] Norouzi D, Ahmadzadehbayani A, Aghabarati N. The effect of multimedia training on learning and memorization of mathematical lessons Autistic boy students, Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals. 2012; 1 (4): 23-50. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image