فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گرایش به نوآوری سازمانی می تواند در بخش نیروی انسانی، مطالعات رفتاری و روانشناختی کارکنان و شناخت ارزش‌ها و توانایی‌های آنان یا در بخش فنی و تکنولوژی، تجهیزات، مدرنیزه و فنون جدید و یا در بخش ساختار که شامل مجموعه قواعد، روش‌ها، هنجارها و ضوابط می باشد، روی دهد. پرداختن معلمان و کارکنان اداری به نوآوری، چه به صورت مستقیم یعنی پیاده کردن ایده های نو در زمینه های اداری، فنی و تخصصی توسط خود آنان و چه به صورت غیرمستقیم یعنی استقبال و حمایت از نوآوری‌ها در فضای آموزش و پرورش و کلاس، فضایی به وجود می آورد که در آن روحیه انجام کارهای یکنواخت و تکراری رفته رفته به رفتاری نوآورانه در سطح آموزش و پرورش تبدیل می‌گردد. با توجه به چالشهایی از جمله بحران در منابع مالی، افزایش دانش آموختگان بیکار و افزایش تقاضاهای اجتماعی باید به این نکته اشاره کرد که با تغییرات جزئی نمی توان در نظام آموزشی تحول ایجاد کرد. همچنین با توجه به آینده نظام های اجتماعی و اقتصادی و نقش و مسئولیت نظام آموزشی در پاسخگویی به نیازهای جامعه ضرورت تفکر استراتژیک در نظام آموزشی و شناخت و تسلط مدیران آموزشی نسبت به مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می­باشد.
روش ها: پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده­اند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن (2001)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و نوآوری سازمانی جیمنز و همکارانش (2008) استفاده شده است. قابلیت اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش­های روایی محتوا و روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تحلیل فرضیات از آزمون­های آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، T استیودنت، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارند. ضمناً بر اساس نتایج تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران ادارات آموزش و پرورش شهر تهران دارد. در مجموع با توجه به داده­های گردآوری شده و تحلیل­های انجام شده، تمامی فرضیه­ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.
نتیجه‌گیری: هر چه تفکر استراتژیک و میزان سرمایه فکری در مدیران ادارات آموزش و پرورش افزایش یابد، گرایش آنها به نوآوری سازمانی نیز افزایش می­یابد. ضمناً بر اساس نتایج تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Strategic Thinking and Intellectual Capital with an Attitude Toward Organizational Innovation among Managers and Experts in Tehran Education Areas

نویسندگان [English]

  • M. Navid Adham 1
  • H. Shafizadeh 2

1 Department of Educational Science, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Tendency to organizational innovation canhappen in the field of manpower, behavioral and psychological studies of employees and recognition of their values ​​and abilities or in the field of technology and industry, equipment, modernization and new technologies or in the structure that includes a set of rules, methods, norms and criteria. Teachers and administrative staff engage in innovation, either directly, that is, implementing new ideas in administrative, technical and professional fields by themselves, or indirectly, i.e. welcoming and supporting innovations in the education and classroom environment, in which the spirit of monotonous and repetitive work gradually becomes an innovative behavior at the level of education. Given the challenges such as the crisis in financial resources, increasing unemployment rate of graduates and increasing social demands, it should be noted that minor changes cannot modify the education system. Considering the future of social and economic systems and the role and the responsibility of the educational system in responding to the needs of society, the necessity of strategic thinking in the educational system and the knowledge and mastery of educational managers over strategic management and planning, is a necessary and inevitable thing. The purpose of this study is the investigating the relationship between strategic thinking and intellectual capital with an orientation towards organizational innovation.
Methods: The present study is based on the type of applied and based on the method, descriptive-analytic and correlation type. The statistical population of the study consisted of all the managers of the educational districts of Tehran in 181 people, all of whom were considered as sample size. For gathering data, three standard questionnaires include Goldman’s strategic thinking questionnaire (2001), Bontis’s intellectual capital questionnaire (1998) and Jimenez’s organizational innovation questionnaire (2008). Validity of the questionnaire was verified using content and face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data and analyze the hypotheses, inferential statistics tests including Kolmogorov-Smirnov test, T-student, Pearson correlation and regression analysis were used.
Findings:The results showed that strategic thinking and intellectual capital have a positive and significant effect on the orientation towards organizational innovation. In addition, according to the results of research, strategic thinking ability is more effective in orientation towards organizational innovation among Managers in Tehran Education Areas compared to the intellectual capital. In general, according to data collection and analysis of data, all hypotheses were accepted, and conceptual model is confirmed.
Conclusion:  As strategic thinking and the amount of intellectual capital increase in the managers of education departments, their tendency to organizational innovation also increases. In addition, according to research results, the ability of strategic thinking compared to intellectual capital, has a greater impact on the tendency to organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تفکر استراتژیک
  • سرمایه فکری
  • نوآوری سازمانی

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[2] Pahlevanian H. Intellectual capital of hidden property for superiority in competition. Management Engineering Monthly. 2012; 46(5), 64-67. Persian.
[3] Ghaffarian W, Kiani G. Effective strategy. Tehran: Farda Publishing.; 2013. Persian.
[5] Moshayekh F. [Translation of Strategic planning in the educational system]. Kaufman R, Hermann J (Authors). Third edition. Tehran: School Publications; 2006. Persian.
[6] Soltani I. Strategic thinking of the managers of the foundation for the transformation and excellence of organizations. Paper presented at the 2nd National Conference on Strategic Management in Strategy-Based Organizations, Tehran; 2016. Persian.
[9] Chaopani H, Zare Khalili M, Ghasemi A, Gholamzadeh H. The relationship between intellectual capital with organizational innovation (case study: development insurance corporation), Innovation and Creativity in the Humanities. 2012; 2(1): 27-58.  Persian.
[10] Moamaie H, Amini M, Daraqi H, Mashayekh M, Jan Bangi M. Measurement of strategic thinking among staff managers of Tehran university of medical sciences and health services. Journal of Health Management. 2013; 53: 73-84. Persian.
[11] Rezaei Nejad A. [Translation of Management challenges in the 21st century] Drucker P (Author). Tehran: Fara Publishing; 2013. Persian.
[12] Mashbaki A, Khazaee A. Designing the model of strategic thinking elements in Iranian organizations, Business Management. 2008; 1(1): 105-118. Persian.
[14] Nazemi S, Mortazavi S, Jafariani H. Relationship between strategic thinking and performance. Business Management Perspective. 2010; 35(2): 69-78. Persian.
[16] Panahandeh, G., Ahmadkhani, A. (2014). A survey on relationship between intellectual capital and organizational innovation: A case study of banking industry. Management Science Letters, 4, 721-724.
[18] Anvari Rostami A, Rostami M. Evaluation of models and methods for measurement and valuation of intellectual capital companies. Journal of Accounting and Auditing Reviews. 2003; 34: 51-75. Persian.
[19] Gorgani T, Nazem F, Pasha Sharifi H, Karimzade S. Investigating the multivariate relation of the intellectual capital, organizational intelligence and organizational innovation at the Islamic Azad University, district of 3 in province of Mazandaran. MAGNT Research Report. 2014; 2(4): 501-510.
[20] Amini F. [Translation of Effective director] Drucker P (Author). Tehran: Fara Publishing; 2013. Persian.
[21] Najafipour F. Organizational innovation. Tehran: IS Iran Institute of Publications; 2014. Persian.
[22] Hamidi K., Iranban S, Kazemipour H. Investigating the relationship between personnel productivity and knowledge management and organizational innovation in Aseman air base. Paper presented at the 1nd International Management Conference, Challenges and Solutions, Tehran; 2013. Persian.
[23] Suriati O, Halijjah S, Nor Azali M. Does innovation contribute to employee performance ?.Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016; 219: 571-579.
[24] Nedjema A. The role of intellectual capital in achieving organizational innovation study of the Case of “Ain Touta” company. Algeria, Business and Innovation Research. 2016; 4: 30-57.
[26] Al-Fawaeer MA. The intellectual capital investment and its impact on organizational innovation: An empirical study on Jordanian industrial public shareholding listed companies (JIPSLC). International Business Research. 2013; 6(10): 119-131.
[27] Esmaeili M. Evaluation of the role of organizational culture moderating in the study of the relationship between strategic thinking and organizational innovation in the Meli Bank of Tehran, [master’s thesis], Islamic Azad University, Shahrood Branch; 2017. Persian.
[28] Emami F. The relationship between strategic thinking and organizational innovation with the mediating role of knowledge management in Mazandaran industrial enterprises, [master’s thesis]. Islamic Azad University, Behshahr Branch; 2017. Persian.
[29] Bagherian Y. Investigating the relationship between intellectual capital and organizational innovation of school principals in Ahar city, [master’s thesis]. Payame Noor University, Gilan; 2017. Persian.
[30] Diantenezhad N, Irajpour A. The effect of strategic thinking on organizational innovation case study: Qazvin school of education. Paper presented at the 1st International Conference on Management and Accounting, Tehran; 2015. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image