فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آذربایجان غربی، ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گروه تربیت بدنی

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه فاوا در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گردید. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات ترکببی از توع اکتشافی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش، معلمان ورزش و خبرگان حوزه تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش بودند که در عرصه‌های ورزش در آموزش و پرورش تجربه کافی و همچنین دانش مناسب را داشتند. بر اساس نمونه‌گیری گلوله‌برفی، تعداد 17 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. همچنین در بخش کمی تحقیق تعداد 250 نفر کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش، اساتید مدیریت ورزشی و برخی از معلمان ورزش کشور به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته با 23 سوال که شامل 23 عامل موثر بر توسعه فاوا در ورزش مدارس، بود که بر اساس مطالعه جامع منابع شناسایی گردیدند. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و MicMac انجام گرفت. تحقیق حاضر مشخص نمود که برخی عوامل به عنوان عوامل مستقل کلیدی نقش بسیاری مهمی در جهت توسعه فاوا در ورزش مدارس دارد. در جهت توسعه فاوا در ورزش مدارس نیاز می باشد که برنامه ریزی جامع ای در جهت گسترش برخی عوامل مستقل کلیدی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Factor effecting on Development in sport schools with Using the Structural Modeling Interpretative Model

نویسندگان [English]

  • shida ranjbari 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • vahid shojaee 3

1 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

2 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to a Study of Factor effecting on Development in sport schools with Using the Structural Modeling Interpretative Model. The present study was descriptive -analytical study that was carried out fieldwork. The statistical population of the study consisted of physical education experts, sports teachers, and education experts in the field of education that had sufficient experience in sport education in the field. Based on a Snowball sampling, 17 individuals were identified as the sample of the study. The research tool was a researcher-made questionnaire with 23 questions that included 23 factors influencing development of ICT in school sports, which were identified based on a comprehensive study of resources. The whole process of analyzing the data was done in SPSS and MicMac software. The present study revealed that some factors, as key independent actors have a significant role in the development of information and communication technology in sports schools. In order to develop information and communication technology in sport schools, comprehensive planning is needed to develop some key independent factors. Planning on the key factors identified in this study can create the ground for the development and promotion of information and communication technology in school sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information
  • communication
  • Schools
  • Sport
  • Technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image