فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ورود فاوا در آموزش، سبک‌های سنتی را کاملاً متحول کرده و نظریات یادگیری را به چالش کشیده است. دستاوردهای چنین حضوری به کلاس‌های مجازی، دانشگاه هوشمند، دانشگاه مجازی و بطورکلی یادگیری الکترونیکی منجر شده است. در حقیقت ارتباطات در دنیای آموزش، مبنایی برای تمامی تعاملات میان اساتید/معلمان و فراگیران و میان مؤسسات آموزشی و دولتی و در میان سایر دستگاه­ها مبدل گردیده است.  استفاده از فاوا در جهان امروز منجر به تغییرات اساسی و عمده‌ای در آموزش و یادگیری شده است: ارائه فراوان اطلاعات، تصور دانشجویان از جهان را دگرگون می‌سازد؛ توزیع وسیع و دسترسی آسان به اطلاعات، رابطه بین استادان و دانشجویان را تغییر داده است؛ انعطاف‌پذیری، ابعاد فضا و زمان حیات آموزشی بشر را دگرگون می‌سازد. تمام این تغییرات گواه این امر هستند که فاوابه تدریج به عنصر ضروری برای اصلاحات آموزشی و نوآوری‌های جامعه کنونی بدل شده است و نظام آموزش ما را به عصر آموزش الکترونیکی نزدیک می­کند.  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش­های مربوطه تاثیرگذار بوده­است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتزپژوهی انجام شد.
روش ها: منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته‌بندی شدند؛ در غربالگری ریز 29 پژوهش مرتبط انتخاب، سپس سنتزی از یافته­های آنان ارائه شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که می‌توان از دو روند در رابطه فاوا و یاددهی و یادگیری سخن گفت: الف) روند تسهیل‌کنندگی؛ ب) روند جریان‌سازی. در عین حال که این دو روند در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند و کشیدن مرز مشخصی میان آنها مشکل می‌نماید اما می‌توان این دو روند را از هم جدا نموده و به بررسی ابعاد، خصوصیات و تأثیرات آن­ها بر فرآیند یاددهی-یادگیری پرداخت. بر این اساس، تأثیرات روند تسهیل‌کنندگی فاوا بر یاددهی-یادگیری در کوتاه مدت مشخص می­شود؛ اغلب بصورت سخت‌افزاری، ظاهر مؤلفه‌های یاددهی-یادگیری را تغییر می‌دهد. روند جریان‌سازی، دربرگیرنده تغییراتی است که در سطحی عمیق‌تر و با پیچیدگی بیشتر، کیفیت و چگونگی یاددهی-یادگیری را تغییر می­دهد. این تغییرات را می­توان به نوعی نتایج بلندمدت روند تسهیل­کننده دانست که به صورت نرم­افزاری نمود پیدا می­کند. در حقیقت کاربرد ابزارهای فناوری در کوتاه مدت شکل آموزش را تغییر داده اما پیامدهای آن در بلندمدت و در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار، منجر به بوجود آمدن رویکردها و جریان­های جدیدی در آموزش شده و روند کلی آموزش را دچار تحولات اساسی نموده است.
نتیجه‌گیری: نتیجه به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که روند جریان­ساز فاوا با ده مؤلفه­ی 1) سازنده­گرا بودن ماهیت فاوا؛ 2) ارتباط فاوا با شخصی­سازی فرآیند یاددهی و یادگیری؛ 3) فاوا در خدمت پرورش هوش­های چندگانه؛ 4) ارتباط فاوا و اثر انگیزشی یادگیری؛ 5) ارتباط فاوا با یادگیری شاگردمحور؛ 6) بهبود و ارتقای مهارت­های تفکر؛ 7) ارتباط فاوا با ارزشیابی از یادگیری؛ 8) تأکید بر خودآموزی؛ 9) شکل­دهی یادگیری عمیق، سریع و پایدار؛ و 10) تغییر نقش معلم؛ قابل تعریف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Situation and the Role of Information and Communication Technology in the teaching-Learning Process Based on the Research Synthesis of Contemporary Studies

نویسندگان [English]

  • S. Abdolmaleki
  • M. Khosravi
  • M. Torkaman Asadi

Curriculum Planning, Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:The introduction of ICT in education has revolutionized traditional styles and challenged learning theories. The achievements of such a presence have led to virtual classrooms, smart universities, virtual universities and e-learning in general. In fact, communication in the world of education has become the basis for all interactions between professors / learners and learners and between educational and governmental institutions and among other institutions. The use of ICT in today's world has led to major changes in teaching and learning: the abundance of information changes students' perceptions of the world; wide distribution and easy access to information have changed the relationship between faculty and students; flexibility transforms the dimensions of space and time of human educational life. All of these changes are evidence that ICT has gradually become an essential element of educational reform and innovation in today's society, bringing our education system closer to the age of e-learning. The education has been influenced by Information and Communication Technology (ICT) and these technologies have influenced teaching, learning and related researches. The purpose of this research was to provide a systematic study and to present a combination of studies in the field of the situation and the role of information and communication technology in the teaching-learning process.
Methods: The method was qualitative and was carried out in the form of research synthesis. Relevant research resources were selected, categorized and analyzed from year 2000 to 2016 in a systematic manner; then, in a tiny screening stage, 29 researches that have intended criteria were selected. Then, a synthesis of their findings was presented in accordance with the principles of composition, rethinking and rearrangement of data.
Findings:: The findings showed that there are two trends between ICT and the teaching and learning processes: a) Facilitating trend; b) Stream making trend. While these two trends overlap in some cases and it is difficult to draw a clear border between them, they have features which they could be separated from each other and their aspects, features and impacts on teaching–learning processes could be studied. Accordingly, the effects of Facilitating trend on the teaching-learning process be revealed in the short term; these effects are often displayed in hardware and affect the appearance of the components of the teaching -learning process. The stream making trend of ICT in the teaching-learning process involves changes that affect the quality and condition of teaching-learning processes at a deeper and more complex level. These changes can be considered as some form of long-term results of the Facilitating trend which can be appears as software. In fact, the use of technology tools in the short term has changed the form of education, but its consequences in the long-term and in conjunction with other influential factors have led to the emergence of new approaches and trends in education and the general trend of education has undergone fundamental changes.
Conclusion: The result obtained in this study indicates that the flow-making process of ICT is definable with ten components: 1) the constructive nature of ICT; 2) the relationship between ICT and personalization of the teaching and learning process; 3) ICT in the service of cultivating multiple intelligences; 4) The relationship between ICT and the motivational effect of learning; 5) The relationship between ICT and student-centered learning; 6) Improving and enhancing thinking skills; 7) The relationship between ICT and evaluation of learning; 8) Emphasis on self-learning; 9) Shaping deep, fast and sustainable learning; and 10) changing the role of the teacher.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Teaching
  • teaching and learning process
  • research synthesis
[2] Thierer AD. How free computers are filling the digital divide. Washington, DC: Heritage Foundation; 2001.
[5] Zangene H, Musavi R, Badali M. The Effects of Information and Communication Technologies on Promotion of Creative Thinking. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences. 2013; 3(2): 59-39. Persian.
[7] Sharif Khalifeh Soltani SM, Karimi Alaviyeh M, Mazaheri M. Reviewing the Challenges of Using Information and Communication Technology in the Use and Learning Process. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2011; 1(3): 42 -23. Persian.
[8] Salehi H, Salehi Z. Integration of ICT in language teaching: Challenges and barriers. Proceedings of the 3rd International Conference on e-Educatione-Businesse-Management and e-Learning (IC4E,) IPEDR. 2012; 27: 215-219.
[11] UNESCO. Information and communication Technology in Education. A curriculum for schools and program of Teacher Development; 2002.
[12] Author’s group. Theoretical and practical foundations of educational technology (Volume 1). Tehran: Avaye Noor; 2014. Persian.
[13] Yusuf MO. Information and communication education: Analyzing the Nigerian national policy for information technology. International Education Journal. 2005; 6(3): 316-321.
[15] Zare’i Zarkaki I, Ghasem Tabar SA, Momeni Rad A. (2013). Theoretical and practical basis of Internet usage in teaching and learning process. Tehran: Avaya Noor Publication. Persian.
[16] Salajan F D. Problems and Possibilities of Integration ICT in European Unions Higher EducationPerceptions of People Inside and Outside the European Commissions e-learning Programs. [doctoral dissertation]. Teachers College, Colombia University; 2007.
[19] Nicolle PS, Lou Y. Technology adoption into teaching and learning by mainstream university faculty: A mixed methodology study revealing the “how, when, why, and why not. The Journal of Educational Quality & Quantity. 2008; 41: 105–121.
[20] Sanyal BC. New functions of higher education and ICT to achieve education for all. Paper prepared for the Expert Roundtable on University and Technology-for- Literacy and Education Partnership in Developing Countries, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Paris; 2001.
[21] Attaran A, Ayati M. Fundamentals of ICT-based curriculum. Journal of Curriculum Studies. 2009; 3(12): 15- 47. Persian.
[22] Nowroozi M, Zandi F, Madani M. Ranking of Information Technology Application Methods in Learning Process - School Learning. Journal of Educational Innovations. 2008; 7(26): 9 - 34. Persian.
[23] Saffari SH. Investigating the Role of Information Technology in High School Students’ Learning in Tehrans 8th DistrictHidden curriculum’. [master’s thesis], University of Tehran, Tehran; 2015. Persian.
[25] Flecknoe MHow can ICT help us to improve education? Innovations in Education & Teaching International. 2002; 39(4): 271-280.
[26] Wagner AD. IT and Education for the Poorest of the Poor: Constraints, Possibilities, and Principles. TechKnowLogia. 2001; 48-50.
[27] Rahmani JN, Movahedi Nia N GH, Salimi GH (2006). Conceptual Model of Teaching Educational Roles of Information and Communication Technology in Education. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum). 2006; 20 (10-11): 49 – 66. Persian.
[28] Ghaderi S, Maghfouri M. Information Technology and Efficiency in Higher Education. Paper presented in the 1st International Conference on University Textbook, Organization for the Study and Compilation of Books in the Humanities of Universities, Tehran; 2006. Persian.
[29] Hosseini Shaon, A. Investigating the relationship between the amount of information technology use by the faculty and its impact on educational performance at the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran University. [master’s thesis] University of Tehran. Tehran; 2007. Persian.
[30] Ahmadvand AM, Torkzadeh, Jafari A. Influences and Performance of Information Technology in Higher Education. A collection of articles of the first conference of technology education in higher education, Arak: Arak University Press; 2001. Persian.
[31] Aali SH. Information technology in education. Journal of Amoozeh. 2002: 15. Persian.
[32] Faraj Elahi M, Zarif Sanayee N. Education Based on Information and Communication Technology in Higher Education. Journal of Strategies for Education (Strategies for Medical Education). 2009; 2(4): 167-171. Persian.
[33] Nasirpour, H. Comparison of the usage of Information and Communication Technology (ICTin the teaching of undergraduate between public and non-profit secondary schools in Karaj, [master’s thesis] University of Tehran, Tehran; 2012. Persian.
[34] Zameni FS, Kardan S. Influence of Application of Information and Communication Technology in Learning Math. Journal of the Information & Communication of Technology. 2010; 1(1), 23-38. Persian.
[35] Nami K. Investigating the relationship between faculty members’ use of ICT and their teaching - learning quality in faculties of psychology and education with social sciences of Tehran University. [master’s thesis] University of Tehran, Tehran; 2011. Persian.
[36] Downes T, Fluk A, Gibbons A, Leonard R, Mathews C, Oliver R, et al. (2001). Making better connections, “A project funded by the Commonwealth Department of educationScience and Training. Australia: Australian Curriculum Studies Association; 2001.
[37] Zamani BE, Azimi SA. How to use Information and Communication Technology (ICT) to do UK Primary Studies: Reviewing Books. Teaching guide (teacher). Quarterly Journal of Educational Innovations. 2008; 27: 34-7.
[38] Doornekamp G. A comparative study on ICT as a tool for the evaluation of the policies on ICT in education. Studies in Evaluation. 2002; 28: 253-271.
[41] Yaghma A. Use and abuse technology in education: concerns about today schools. Growth of Educational Technology. 2012; 4(28). Persian.
[42] Fathihan M, Nowroozi M (2009). Study of Computer Literacy Patterns for Secondary Teachers in Iran. Paper presented in the 2nd Conference on E-Learning, Tehran. Persian.
[43] Maleki H, Gharmabei H. Position and Application of Information and Communication Technology in the Elementary Curriculum for Teachers and Teachers of Tehran. Journal of Educational Innovations. 2009; 8(31): 37 - 52. Persian.
[44] Thomas S, Ranga A. Education in the United State. New York: Ventages Press; 2000.
[45] Hosseini, S.M. The Relationship between Information and Communication Technology (ICTLiteracy and the Rate of Use (ICTin the Teaching Process and Computer Self-Efficiency of Teachers of Controlled Schools in Karaj City. [master’s thesis] University of Tehran, Tehran; 2012. Persian.
[49] Talay EH, Bozorg H. Explaining the Necessity of Upbringing a Child (Pre-Primary) Based on Synthesis Research of Contemporary Experimental Evidence. Quarterly Journal of Educational Research. 2014; 31 (2): 91-118. Persian.
[50] Abdoli S, Mohammad Hassani H. Synthesis of components, tools and methods used in the evaluation of e-learning and providing a comprehensive model for evaluating e-learning. Quarterly Journal of Measuring and Educational Evaluation. 2013; 5(9): 153-214. Persian.
[51] Gandomi F, Sajjadi SM. Digital turn and its implications on teacher’s professional achievement: learning communities formation among teachers. Journal of Technology of Education. 2016; 4(40): 275- 291. Persian.
[52] Rahmani Neyshabour R, Ebrahimi Z. Collected Articles of Educational Technology. Tehran: Allameh Tabatabaei University Press; 2007. Persian.
[54] Sheykhi S, Gholami Hara Dashti S. The Role of Information and Communication Technology in Education. Journal of Educational Studies. 2013; 54: 54-48. Persian.
[55] Afkhami Aqda M, Kamali Zadeh M, Shokorawa N. The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on the Education Process from the Perspective of Yazd University Students. The Journal of Toloo-e-behdasht. 2012; 11(1): 41-52. Persian.
[56] Mohammadi AM. Influence of Information and Communication Technologies in Language Learning and Teaching. Journal of Foreign Language Studies. 2008; 45: 139-115. Persian.
[57] Kharamani N, Asadi F, Darbazzin M, Asvar S. The Relationship between the Role of Information and Communication Technology with Teaching and Learning of Students. Paper presented in the 1st National Conference on Science and Technology in Iranthe Association for the Promotion of Science and Technology Fundamental Techniques; 2015. Persian.
[59] Saeedi Seyuki M, Hosseinagholi Zadeh R. A Look at the Role of Information and Communication Technology in the Process of Teaching - Learning with an Emphasis on the Constructivist Approach. Paper presented in the 4th Conference of the Philosophy of Philosophy of Education in Iran, the Transition in the Education System of Iran, University of Mashhad, 9-8; 2013. Persian.
[61] Abu Ziden A, Ismail IR, Spian R, Kumutha K. The Effects of ICT Use in Teaching and Learning on Students’ Achievement in Science Subject in a Primary School in Malaysia. Malaysia Journal of Distance Education. 2011;13(2): 19-32 .
[63] Bamigboye OB, Aderibigbe NA, Buraimo OK. Information Communication and Dialogue in conflict management: A study of Olabisi Onabanjo University Students and Ago- Iwoye Community Conflict. Journal of Library and Information Science (JOLIS). 2007; 4 (1 - 2): 23 – 38.
[64] Okeh OD, Opone MC. Information and Communication Technology (ICT): A veritable tool for national Educational Growth. Journal of Academics. 2007; 2(3): 234 – 246.
[65] Flecknoe M. How can ICT help us to improve education. Innovations in Education & Teaching International. 2002; 39(4): 271-280.
[66] Abbasi Asl M, Zahed Babelan A, Namvar Y. Investigating Factors Related to the Use of Information and Communication Technology in the Teaching and Learning Process by Teachers. Journal of Education and Evaluation (Educational Sciences). 2011; 4(13): 95-105. Persian.
[67] Mohammadi M, Torkzadeh J, Bagheri A, Amiri KH, Azadi A. The relationship between teachers’ perceptions of school culture and their innovative adaptability to the use of information and communication technology in the learning process-learning process. Journal of Educational Innovations. 2012; 41. Persian.
[68] Solaimanpour J, Khalkhali AL, Raayat Konnadeh Fallah L. (2010). The Effect of Teaching Method Based on Information and Communication Technology in Creating Sustainable Learning in Empirical Science. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Education. 2010; 1(2), 93-76. Persian.
[69] Zofan S. Application of New Technologies in Education. Tehran: Publication Samat; 2011. Persian.
[70] Pourmohammad Bagher L, Pourmohammad Bagher E. The Role of Information and Communication Technology in the Education of Academic Centers. Journal of Educational Technology. 2008; 3(1): 67-75. Persian.
[71] Zofan S, Lotfipoor K. The use of teaching materials for the second year of the Teaching Media for Teachers. Teacher Training Centers. Tehran: Iran Printing and Publishing Company; 2005. Persian.
[72] Afzalnya MR. Learning Technology. Tehran: Samt Publishing; 2012. Persian.
[73] Asadi M, Gholami KH. Synthesis Research on the Effective Teaching Pattern in Higher Education. Journal Management System. 2016; 5(9): 113-144. Persian.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image