فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف از این پژوهش توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق­ساخته می­باشد، که بر اساس بررسی پیشینه تحقیق، طراحی و اجرا گردید. ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش در این زمینه بررسی گردید و سه بعد شاخص ها، مولفه ها و ابزار استخراج و در قالب گویه های مقیاس طراحی گردید. در مرحله بعد برای بررسی روایی این مقیاس از روش تحلیل گویه استفاده شد و همه گویه ها از روایی و اعتبار لازم بالاتر از 4/0 برخوردار بودند. علاوه بر این پایایی مقیاس به کمک آلفای کرونباخ مشخص و تایید گردید. سپس پرسش‌نامه طراحی شده بعد از اعتباریابی، در اختیار نمونه آماری شامل 216 نفر معلمان مدارس هوشمند شهر گرگان در سال تحصیلی 96-95، که به صورت تصادفی ساده  بر اساس فرمول حجم نمونه انتخاب شده­اند، قرار گرفته و در نهایت نتایج آن با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل  داده های آماری از آزمون فریدمن و تکنیک های آماری t تک نمونه ای استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد، در خصوص شاخص­های یاددهی و یادگیری در مدارس هوشمند بیشترین تاثیر بر ایجاد محیط پویا و جذاب برای خلاقیت دانش­آموزان و کمترین میزان مربوط به ارتقاء ارزشیابی سطوح بالای تفکر، دانش و مهارت می باشد. در زمینه مولفه های یاددهی و یادگیری مدارس هوشمند بیشترین تاثیر بر آشنایی معلمان با مهارت­های IT و کمترین میزان مربوط به ارتقاء تفکر انتقادی و خود­راهبری دانش­آموزان می­باشد. همچنین در ارتباط با ابزارهای یاددهی و یادگیری مدارس هوشمند بیشترین تاثیر بر تکنولوژی ترکیبی (فیلم، تصویر و ...) و کمترین میزان مربوط به تولید وبلاگ­ها و سایت­های آموزشی می­باشد.
نتیجه‌گیری: مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در راستای تحول بنیادین نظام آموزشی است. از فناوری می توان به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کیفیت و کارآیی آموزش استفاده کرد ، اما باید توجه داشت که ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با سیستم آموزش و یادگیری روندی چند وجهی و پیچیده است. با توجه به یافته های این پژوهش لازم است در بررسی زیر ساخت‌های مدارس هوشمند، جنبه‌های کمّی و کیفی شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و ابزار مؤثر هوشمندسازی مد نظر قرار گیرد. بدون شک، گسترش مدارس هوشمند در کشور بدون توجه به نگرش مسولین، اولیا، دانش آموزان و از همه مهم تر معلمان به این فناوری موفقیت آمیز نخواهد بود. به عبارت دیگر، برای موفقیت در این امر، تعیین عوامل مؤثر بر نگرش مثبت به یادگیری مبتنی بر فناوری ازاهمیت ویژهای برخورداراست زیرا که نگرش مثبت، باعث افزایش انگیزه و پذیرش بهتر فناوری و مشارکت فعال در فعالیت ها می گردد. با نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام ‏آموزشی کشور می‌توان با برنامه‌ریزی بلندمدت بستر پویایی محیط آموزشی و فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند را با تولید محتوای متنوع الکترونیکی و توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات و تحولات ساختاری در همه ابعاد فراهم نمود. در جوامع دانش بنیان از توسعه‌ی مدارس هوشمند به عنوان راه کار تربیت نیروی خلاق و کار آفرین استقبال می‌گردد و به عنوان راه پیشرفت وتوسعه‌ی پایداردر نظر گرفته می شود، با توجه به این اصل ورود کشورمان به این حوزه می‌تواند زمینه توسعه ی روز افزون و پایدار را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The development and validation of teaching- learning process instrument in smart schools in educational system of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • J. Jahani
  • R. Mazaheri
  • Mehdi Mohamadi
  • M Shafiei

Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:The purpose of the present descriptive-survey study is development and validation of teaching - learning process instrument in smart schools in educational system of the Islamic Republic of Iran.
Methods: The research tool i.e. the researcher-made questionnaire was designed and implemented based on research background. First, the theoretical foundations and research background in this field were studied And three dimensions of indicators, components and tools were extracted and designed in the form of scale items. In the next step, to evaluate the validity of this scale, item analysis method was used and all items had the required validity more than 0.4. In addition, the reliability of the scale was determined and confirmed by Cronbach's alpha. then The designed questionnaire was provide after validation to statistical sample of 216 teachers of smart schools in Gorgan randomly selected based on the sample size formula in the academic year of 1395-1396. who were. Finally, The results were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. Friedman test and one-sample t-test statistical techniques were used to analyze statistical data.
Findings The results of this study show that the teaching and learning indicators in smart schools have the greatest impact on creating a dynamic and attractive environment for students' creativity and the least amount is related to the promotion of the assessment of high levels of thinking, knowledge and skills. In terms of teaching and learning components of intelligent schools, the highest level of influences is on teachers' familiarity with IT skills and the least amount on the promotion of critical thinking and students’ self-directedness. Also, regarding teaching and learning tools, smart schools have had the greatest impact on hybrid technology (film, image, etc.), and the least amount of influence on the production of blogs and educational sites.
Conclusion: Smart schools are one of the most important achievements in the development of information technology in order to fundamentally change the educational system. Technology can be used as a powerful tool to improve the quality and efficiency of education, but it should be noted that the combination of information and communication technology with education and learning system is a multifaceted and complex process. According to the findings of the present study, in examining the infrastructure of smart schools, quantitative and qualitative aspects of indicators, components and effective tools of smartening up process should be considered. Undoubtedly, development of smart schools in the country will not be successful regardless of the attitude of the authorities, parents, students and most importantly teachers to this technology. In other words, to succeed in this, determining the factors affecting a positive attitude to technology-based learning is of particular importance because a positive attitude increases motivation and better acceptance of technology as well as active participation in the related activities. Moreover, With a scientific and technological view of the current situation of the country's educational system and producing various electronic content and empowering teachers in the field of information technology it is possible with a long term planning to provide a dynamic ground and bring about structural developments in all dimensions for the educational environment and the teaching-learning process in smart schools. In knowledge-based societies, the development of smart schools is welcomed as a way to train creative and entrepreneurial force and is considered as a way of sustainable development. According to this principle, the entry of our country into this field can provide the ground for increasing and sustainable development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Information Technology
  • Teaching-Learning Process
  • Smart Schools
  • Creativity

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[10] Ming T, Hall C, Azman H, Joyes G. Supporting smart school teachers’ continuing professional development in and through ICT: A model for change. International Journal of Education and Development using ICT. 2010; 6(2): 5-20.
[11] Center for Statistics and Information Technology, Ministry of Education. School Smart School Style. 2015.
[19] Ong E-T, Foo L-K, Lee S-M, editors. Smart schooling and its impact on students’ attitudes towards science. ICASE 2010 World Conference on Innovations in Science and Technology Education, University of Tartu, Estonia; 2010.
[20] Palaigeorgiou G, Grammatikopoulou A. Benefits, barriers and prerequisites for Web 2.0 learning activities in the classroom: The view of Greek pioneer teachers. Interactive Technology and Smart Education. 2016; 13(1): 2-18.
[21] Nichols BE. The interactive classroom: An overview of SMART Notebook Software. General Music Today. 2015; 28(3): 28-32.
[22] Barrera ML. School smarts: a reflection of pedagogical and personal insights. Journal of Latinos and Education. 2014; 13(3): 212-21.
[23] Dori S, Kurtz G. Student’s perceptions meaningful learning via ICT. Paper presented at the 2015 Chais Annual Meeting, Open University, Raanana.
[25] Keengwe J, Schnellert G, Mills C. Laptop initiative: Impact on instructional technology integration and student learning. Education and Information Technologies. 2012; 17(2): 137-46.
[26] Hativa N. What does the research say about good teaching and excellent teachers. Hora'ah Ba'academya. 2015; 5: 50-55.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image