فصلنامه علمی
آموزش از راه دور
فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 63-73

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3054.1776

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش­ها و مسایل بسیاری مواجه بوده است که از میان آنها می­­توان به این موارد اشاره کرد: ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش­های بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشور­های جهان، کاربردی نبودن آموزش­های دانشگاهی، فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش­های اجتماعی، بی­توجهی ...  بیشتر