فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
1. توسعه‌ اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌های فناورانه

الهه معصومی؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 757-776

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7450.2539

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروز باتوجه به ظرفیتِ اقتصادهای در حال توسعه، استارت آپ‌های فناورانه به‌عنوان کسب و کارهای نوپا، نقش مهم و قابل‌توجهی را به‌خصوص در عرصه کارآفرینی ایفا می‌نمایند، اما به‌دلیل عدم وجود بسترهای مناسب چه از منظر اجتماعی در بُعد آموزش و فرهنگ و چه از منظر اقتصادی دارای ریسک‌های زیادی می‌باشند و این باعث می‌شود تا ...  بیشتر