فصلنامه علمی
محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری

سعید میرریاحی؛ فاطمه قارونی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، ، صفحه 261-271

https://doi.org/10.22061/tej.2013.116

چکیده
  سواد محیطی 1 حوزه اصلی فعالیتهایی است که دانستن آن، برای افراد بهعنوان مصرف کننده، تولیدکننده و ناظر ضروری به نظر میرسد. هدف از آموزش محیطی بالا بردن و ارتقاء سواد کاربردی افراد است. مفهوم سواد محیطی شامل دانش (حقایق، مفاهیم و مهارت) و عمل (نگرش و آگاهی) میشود که با هم رفتار فردی را شکل میدهند. در این معنا و مفهوم آگاهی دارای دو مفهوم مبتنی ...  بیشتر