فصلنامه علمی
محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22061/tej.2013.111

چکیده
  حرکتی جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامعدانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محوررا میسر خواهد ساخت.پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت ...  بیشتر