فصلنامه علمی
تربیت معلم
1. مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی

مهسا بهرامی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 626-637

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3542.1890

چکیده
  پیشینه و اهداف: فشار شغلی یکی از مهمترین دلایلی است که موجب کاهش بازدهی و کیفیت آموزش می شود. استرس یا فشار شغلی خود نیز می­تواند نتیجه عوامل مختلفی مانند کمبود منابع مورد نیاز، متزلزل بودن موقعیت شغلی و... باشد که متعاقباً و به تدریج موجب بروز پیامدهای منفی کوتاه یا بلند مدت همراه با شاخصه­های فیزیولوژیک خواهد شد. فرسودگی شغلی نیز ...  بیشتر