فصلنامه علمی
آموزش فنی حرفه ای
1. طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

حمیدرضا آراسته؛ محمد جواد حاجی قاسمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5482.2228

چکیده
  پیشینه و اهداف:پذیرش و انتخاب معلم برای آموزش و پروش از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش ارائه الگویی بومی برای پذیرش معلمان فنی و حرفه‌ای در ایران است. با توجه به اینکه در این پژوهش محقق به دنبال طراحی الگوی بومی پذیرش دبیر فنی و حرفه ای در ایران است و نتایج این پژوهش بعد از اتمام کار می‌تواند بلافاصله در جامعه ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
2. سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

ابوالفضل غفاری؛ محمد رضا آهنچیان؛ علی اصغر خلاقی؛ مهدی نادری

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 269-288

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2609.1711

چکیده
  پیشینه و اهداف: با وجود آن که در تاریخ آموزش و پرورش کشور به موضوع تربیت حرفه‌ای توجه شده است، درباره فلسفه تربیت حرفه‌ای به سند علمی معتبری برخورد نمی‌کنیم. به عبارت دیگر بررسی شواهد اولیه نشان داد که فلسفه تربیت حرفه‌ای در ایران به اندازه ارزش و حساسیتی که دارد مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ...  بیشتر