فصلنامه علمی
فناوری آموزش- آموزش عالی
بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد

مصطفی ارغیانی؛ مهدی میرهاشمی؛ محمد مهوش

دوره 16، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22061/tej.2021.6813.2457

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مفاهیم مؤثر و مورد توجه طراحان در ارتباط انسان و محیط، حس تعلق است. در علم طراحی محیطی به‌رغم استفادۀ فراوان از این واژه، تعریف واحدی از این مفهوم و عناصر تشکیل دهندۀ آن ارائه نشده است. در این پژوهش، برای استفادۀ کاربردی از مفهوم حس تعلق در حوزۀ طراحی، ابتدا ابعاد و مؤلفه‌های این مفهوم متناسب با نیازهای حوزۀ طراحی ...  بیشتر

محیط یادگیری
شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری

دوره 15، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 191-205

https://doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی موجب قطع تدریجی ارتباط کودکان با طبیعت و فضاهای باز شده است و مدارس یکی از مهم‌ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می‌باشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری می­کنند و اکثر فعالیت‌های حرکتی روزانه‌ کودکان در طول روز در آن انجام می‌شود. در تحقیق ...  بیشتر

معماری
تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

حسین پورمهدی قایم مقامی

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 273-289

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4419.2063

چکیده
  پیشینه و اهداف: «حس تعلق» در معماری در تعامل بین انسان و محیط در روانشناسی محیط و طراحی محیطی شکل گرفته است. با تعمیم مفهوم تعلق بر اساس فرهنگ دهخدا، یکی از وجوه حس‌تعلق به معنای متعلق دانستن خود به مکان و اجتماعی است که هویت انسان با وجود آن­ها تعریف می گردد. در کودکان، حس‌تعلق به خانواده و خانه به عنواننهادهای فطری وابستگی ...  بیشتر