فصلنامه علمی
محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
تبیین نظریه تبدیل دانشها در محیط یادگیری سازاگرا به منظور اکتشاف فرایندهای آموزش و طراحی معماری سازه‌پذیر در راستای ارتقاء فناوری محتوایی آموزش

مریم قربان زاده؛ محمود گلابچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

https://doi.org/10.22061/tej.2023.10224.2969

چکیده
  پیشینه و اهداف: فناوری آموزشی به سه حوزه اصلی؛ ابزاری، محتوایی و مدیریتی قابل تقسیم است. هدف فناوری محتوایی آموزش ایجاد و بسط دانش به منظور تعریف الگوها و روشهای آموزشی است. با عنایت به اینکه تدقیق مهارتهای کیفی نظیر معماری، تنها به کمک کمی کردن از طریق تعریف سلسله مراتبیِ روشهای طراحی و یادگیری صورت می پذیرد، لازم است در فناوری محتوایی ...  بیشتر