فصلنامه علمی
آموزش فنی حرفه ای
1. طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران)

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 707-721

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7180.2506

چکیده
  پیشینه و اهداف: مفهوم آموزش در سال‌های اخیر موردتوجه همه متصدیان امور سازمان بوده است و همگان در مورد ضرورت طراحی و اجرای راهبردهای مؤثر و کاربردی آموزشی اتفاق‌نظر دارند؛ اما آنچه مهم است تدوین یک الگوی منسجم و یکپارچه اثربخش و شناسایی عوامل مؤثر در سیستم آموزش است که بتوان با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده آموزش‌های مطلوب و اثربخشی ...  بیشتر