فصلنامه علمی
مدیریت آموزشی
بررسی تأثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

مصطفی نیکنامی؛ زینب مشفقی؛ مرجان مشفقی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، ، صفحه 249-265

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1307

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشتة تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی، بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیرازدر سال تحصیلی87-1386  از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه‌‌ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه ...  بیشتر