فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی- مجازی
تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان

سوسن مهرزاد؛ زینب گلزاری؛ زهرا طالب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

https://doi.org/10.22061/jte.2019.3657.1946

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان امام حسن مجتبی (ع) پایه دهم در سال تحصیلی 97-1396 می باشد که از این تعداد حجم نمونه 60 نفر ( 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه ) که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح ...  بیشتر

علوم تربیتی
تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان

علی دیناروند؛ زینب گلزاری

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 145-156

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3987.1968

چکیده
  پیشینه و اهداف: در میان عوامل و عناصر متعدد و فراوانی که در حوزه آموزش‌وپرورش دخیل هستند، یقیناً نقش معلم به‌عنوان محور و مدار علم و دانش و چراغ هدایت از سایرین برجسته‌تر واصلی‌تر است در حقیقت رهبری نسل آینده‌ی هر جامعه‌ای به دست معلمان آن جامعه است، بنابراین معلم باید ازلحاظ شخصیت آن‌چنان باشد که دانش‌آموزان او را به‌عنوان یک ...  بیشتر