فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر هنرستان امام حسن مجتبی (ع)

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان امام حسن مجتبی (ع) پایه دهم در سال تحصیلی 97-1396 می باشد که از این تعداد حجم نمونه 60 نفر ( 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه ) که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه و آزمایش است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ( پیش آزمون و پس آزمون) با روایی مناسب و اعتبار 73/0 و 76/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، و پراکندگی و در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون کوواریانس، استفاده گردیده است. علاوه بر این از آزمون تی همبسته، نمرات پس آزمون دوم که با فاصله یک ماه از پیش آزمون اول اجرا شد، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج یافته ها حاکی از آن است که استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری هنرجویان تأثیر مثبت دارد. استفاده از کتاب تعاملی بر یادداری هنرجویان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Interactive Book on Students' Learning and Remembering.

نویسندگان [English]

  • susan mehrzad 1
  • zeinab Golzari 2
  • Zahra Taleb 3

1 principal Emam Hassan Art school

2 Professor of Islamic Azad University, Tehran South

3 Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch

چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of the use of the interactive book on learning and remembering of students. The statistical population consisted of the students of Imam Hassan Mojtaba (pbuh) Conservatory in the academic year of 1396-97 and among this sample size, 60 subjects (30 in the experimental group and 30 in the control group) were selected by available sampling method. . The research method is semi-experimental with pre-test-posttest design with control and experimental group. To collect information, two researcher-made questionnaires (pre-test and post-test) with appropriate validity and validity of 0/73 and 0/76 have been used. Data analysis has been used central tendency and dispersion at the descriptive level and also in inferential analysis has used covariance test. In addition, the correlation t-test, second post-test scores was compared to the post-test scores which were performed with a one month interval from the first pre test. The results of the findings indicate that the use of the interactive book has a positive effect on students' learning. The use of an interactive book also has a positive impact on student recollection

کلیدواژه‌ها [English]

  • interactive book
  • Learning
  • recollection
  • electronic book
  • Student
 
 
 [6] Rao, S.S. (2003). Electronic books: a review and evaluation. Library Hi Tech. 21(1): 85-93. From Emerald

 

 
 [11] Mcfall, R. (2005). Electronic textbooks that transform how textbooks are used. The electronic Library. 23(1):72-81. From Emerald.

 

 
[15] stephen Tang. (2009). Introduction to Games-Based Learning, in Thomas Connolly(Ed s),Games-Based Learning,United Statea of America, Information Science Reference.

 

[17] Rajendran, L. & Veilumuthu, R. (2011). A Cost Effective Cloud Service for E-Learning Video on Demand. European Journal of Scientific Research, 55(4), 569-579.

 

[21] Harn, M. L. Byers, B. A. & Lappi, J. (2014). Treatment intensity: Effects of interactive book reading on narrative abilities in preschool children with SLI. Communication Disorders Quarterly, 35(4), 226-236.

 

 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image