فصلنامه علمی
مدیریت آموزشی
مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب

مرجان مشفقی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمد صادق ضیایی؛ مریم مصلح

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1399، ، صفحه 949-958

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5223.2190

چکیده
  پیشینه و اهداف: سرمایه انسانی در سازمانها و نهادهای آموزشی، یکی از مهمترین ارکان سرمایه به شمار می آید که مدیریت استعداد می تواند در ارتقاء آن کمک نماید. هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز" می­باشد.روش‌ها‌: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی تأثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

مصطفی نیکنامی؛ زینب مشفقی؛ مرجان مشفقی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1387، ، صفحه 249-265

https://doi.org/10.22061/tej.2008.1307

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشتة تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی، بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیرازدر سال تحصیلی87-1386  از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه‌‌ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه ...  بیشتر