فصلنامه علمی
بازی های رایانه ای آموزشی
لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم

الهام شریفی اصل؛ سیروس اسدیان

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22061/tej.2015.437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه مهارت حل مسأله و کارگروهی دانش‌آموزان بهره‌مند از لگوی‌آموزشی و روش موجود در مدارس در درس علوم پایه سوّم ابتدایی بوده است. بدین منظور، در یک مطالعة شبه- آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (آموزش با لگو و آموزش با روش موجود ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 259-266

https://doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر