فصلنامه علمی

فرآیند داوری مشارکتی

فرآیند داوری مشارکتی در یک نشریه، در واقع یک مکانیسم کنترل کیفیت است. این فرایندی است که توسط آن داوران آثار علمی محققین را ارزیابی می کنند و هدف آن اطمینان از کیفیت بالای علمی جهت انتشار اثر است. لذا، داوران تصمیمی برای پذیرش یا رد نهایی مقالات نمی گیرند. بلکه آنها نتیجه بررسی خود را به نشریه توصیه می کنند. اختیار تصمیم گیری نهایی فقط با هیات تحریریه و کمیته دبیران نشریه است. در نتیجه نهایتا،  سردبیر نشریه در فرآیند تصمیم گیری نقش اساسی را دارد.

 

فرایند پذیرش مقالات

هر مقاله ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب نشریه و محتوای آن از پختگی نسبی برخوردار باشد، در هیات تحریریه مطابق فلوچارت زیر مطرح می گردد. سپس برای دو تا سه داور ارسال خواهد شد. چنانچه مقاله ای مورد پذیرش داوران قرار گرفت در جلسۀ هیات تحریریه مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه، از طریق سردبیر در سیستم باطلاع نویسنده خواهد رسید و پس از تصحیح نهائی مقاله از طرف نویسنده در نوبت چاپ قرار میگیرد. لازم به ذکر است که قبل از پذپرش نهائی نوپستده مسوول می بایست از طرف خود و سایر نویسندگان همکار فرم های کپی رایت و تعارض منافع را تکمیل، امضاء و ارسال نماید.