فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1689
تعداد پذیرش 332
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 1066
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 749

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 578
تعداد مشاهده مقاله 653173
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 479970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 280 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 94 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2008 روز
درصد پذیرش 20 %