فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2070
تعداد پذیرش 483
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 1294
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 911

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 724
تعداد مشاهده مقاله 1003788
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 678119
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1321 روز
درصد پذیرش 23 %