فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: استفاده از فناوری­های نوین ارتباطی به ­ویژه شبکه­های اجتماعی در دهه­های اخیر، ما را وارد عصر و جامعه تازه­ای کرده است؛ جامعه­ای که دانیل بل، آن را جامعه فرا صنعتی، تادا اومسو، آن را جامعه شبکه­ای و منوال کاستل، آن را جامعه اطلاعـاتی نامیده­اند. گسترش روزافزون فناوری­های مربوط به ارتباطات الکترونیکی همچون شبکه­های ماهواره­ای و اینترنتی و تأثیر آن روی بسیاری از شئون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جامعه را دستخوش چنان تغییرات اساسی کرده است که برخی صاحبنظران شبکه­های اجتماعی مجازی را بُعد جدید قدرت در سدة 21 دانسته­اند. درحالی‌که شاهد روند رو به رشد کاربران و اعضای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستیم، شناخت ابعاد گوناگون شبکه‌ها و آگاهی از تأثیرات آن امری ضروری است. با ورود تکنولوژی در عرصه کشورها، همواره باید شاهد فراز و نشیب‌های آن نیز باشیم. استفاده از فناوری‌های نوین در کنار ایجاد فرصت، به تهدید نیز تبدیل می‌شود. هدف این پژوهش پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه بود.
روش‌ها: روش پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت موضوع از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر هشترود می‌باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 309 نفر برآورد و به‌صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه شبکه­های اجتماعی صادقی امین (1396)، یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (2000) و اهمال­کاری تحصیلی سواری (1392) استفاده شد. برای تعیین میزان روایی پرسشنامه‌ها از نظرات متخصصان این حوزه و برای تعیین پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (شبکه‌های مجازی، 88/0؛ راهبرد یادگیری خود‌تنظیمی، 79/0؛ اهمال‌کاری تحصیلی، 80/0).
یافته‌ها: نتایج نشان داد پرسشنامه‌ها از پایایی مناسبی برخوردارند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و  Lisrelو برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی تاثیر متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با اهمال‌کاری تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اهمال‌کاری دانش آموزان با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تاثیر غیرمستقیم دارد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد: رسانه­های ملی به‌عنوان آموزش و پرورش غیر رسمی جهت اطلاع رسانی در مورد عواقب زیان‌بار استفاده نامناسب از شبکه‌های اجتماعی برنامه­­ای را در نظر بگیرند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور و دفتر تالیف کتاب‌های درسی و موسسات مرتبط با تولید محتوای درسی، محتوایی را جهت ارتقاء آگاهی دانش‌آموزان در ارتباط با چگونگی استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی تدوین کنند. مدیران مدارس باید کارگاه‌های آموزشی در جهت آگاه‌سازی جامعه دانش‌آموزان برگزار نمایند تا دانش‌آموزان با مضرات و مزایای شبکه‌های مجازی آگاه شوند و بتوانند از شبکه‌های اجتماعی در راستای پیشبرد تحصیل استفاده مطلوب داشته باشند. مدیران مدارس لازم است با والدین دانش‌آموزان ارتباط مستمر داشته باشند و آنها را در جریان رفتارها و عملکرد دانش‌آموزان قرار دهند تا والدین نیز در زندگی تحصیلی دانش آموزان سهیم  باشند.معلمان، دانش آموزان را از وضعیت تحصیلی خود آگاه سازند تا از این طریق اهمال‌کاری دانش‌آموزان رفع گردد. مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان، در جهت کنترل استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی از سوی دانش‌آموزان همکاری کنند. معلمان دانش‌آموزان را از مزایا و اهداف استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آگاه سازند.معلمان در فرصت­های مناسب مثل فوق برنامه، چگونگی استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در فرآیند یادگیری به دانش‌آموزان را آموزش دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networks on academic procrastination and Mediating Role of Self-Regulatory Learning Strategies of Students

نویسندگان [English]

  • D. Tahmasebzadeh Sheikhlar
  • M. Sadeghpour

Department of education sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:The use of new communication technologies, especially social networks in recent decades, has entered a new era and society; the society that Daniel Bell calls the post-industrial society; Tada Omsu, the network society; and Manuel Castell, the information society. The increasing development of electronic communication technologies such as satellite and Internet networks and their impact on many social, cultural, political and economic aspects, society has undergone such fundamental changes that some experts in virtual social networks called the virtual social media the new dimension of power in the 21st century. While we are witnessing a growing trend of users and members of Internet social networks, it is essential to know the various dimensions of networks and be aware of their effects. With the arrival of technology into the countries, we must always witness its ups and downs. The use of new technologies, in addition to creating opportunities, also becomes a threat. The purpose of this study was predicted the academic procrastination based on use of social networks with the intermediate role of self-regulation learning strategies among high school students.
Methods: The research method is applied research in terms of aim and is correlation in terms of the natures of subject. The statistical population includes all secondary school students in Hashtrood city. The sample size was 309 people based on the Morgan table and were selected randomly by multi-stage cluster sampling. Social networking questionnaire, self-regulation learning and academic procrastination were used to collect data. The opinions of related experts were used to determine the validity of the questionnaires and their reliability was determined by the coefficient of Cronbach's alpha (virtual networks, 0.88, self-regulatory learning strategy, 0.79; Academic procrastination, 0.80.
Findings: The results showed that the questionnaire had a good reliability. SPSS and Lisrel software were used to analyze data, Pearson correlation coefficient to examine the relationship between variables and the path analysis method to investigate the effect of variables. Conclusion: The results showed that there is a relationship between social networks with academic procrastination and student self-regulation learning strategies, and has an indirect effect on student’s procrastination. Based on the results, the following suggestions are given: the national media should consider a program as informal education to inform about the harmful consequences of improper use of social networks. The country's Educational Research and Planning Organization and institutions related to the production of curriculum content, should develop content to raise students' awareness of how to properly use social networks. School principals should hold educational workshops to raise awareness of the student community so that students become aware of the disadvantages and advantages of virtual networks and can use social networks to promote education. School principals need to keep in touch with students' parents and keep them informed of students' behaviors and practices so that parents can contribute to students' academic lives. - Teachers should inform students about their educational status in order to eliminate students' negligence. Principals, teachers and parents of students should cooperate in order to control the optimal use of social networks by students. Teachers inform students about the benefits and goals of using self-regulated learning strategies. Teachers should teach students how to use self-regulated learning strategies in the learning process in appropriate opportunities such as extracurricular activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • academic procrastination
  • self-regulation learning
  • Strategies

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Ghasemzadeh, M. (2011). The role of social networks in regional and international developments. Portals of our policy, public diplomacy and media. Journal of educational Evaluation, 2(8), 4-13. Persian.
[2] Kuss, D., & Griffiths D. M. (2011). Online Social Networking and Addiction-A Review of the Psychological Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 35-52
[3] Bakhshi, B., Nasiri, B., Bakhtiari A., & Taherian, M. (2013). Social Function and Function (Case Study: Network for Social Networking for Mothers and Children). Women's Research, Humanities Research and Cultural Studies, 4(2), 37-59. Persian.
[4] Alimoradi, M. (2010). What are Internet Social Networks? Ma'arif Monthly, 21(9), 19-34. Persian.
[5] Kitzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media/Get serious1 Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 251-241.
[6] Sponcil, M., & Gitimu, P. (2013). Use of social media by college students: Relationship to communication and self-concept. Journal of Technology Research, 1(4), 1-13.
[7] Yang, S. C., & Tung, J. (2007). Comparison of Internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96.
[8] Chavoshzadeh, Z. S. (2009). The relationship between mental health and Internet addiction in between young adults in Yazd. (Unpublished master’s thesis) Allameh Tabatabaei University. Tehran. Persian.
[9] Manteqi, M. (2007). Parents guide the use of children of new communication technologies, mobile (2nd ed.). Tehran: Abed. Persian.
[10] Soleimani, M., Saeedpour, E., & Asadzadeh, H. (2016). The relationship between the use of mobile virtual social networks with educational obscurity, loneliness and mental health of students. Journal of Information and Communication Technology in Education, 6(4), 127-144. Persian.
[11] Rashmei, M. & Khosravi A. K. (2016). The Role of Online Social Networks in Academic Procrastination of Junior High School Students (Case study: District 4 of Tehran, Iran). International Journal of Humanities and Cultural Studies, 9(2), 1535-1525.
[12] Maqableh, M., Raja, L., Quteshat, M., Masa’deh, F., Khatib, N., & Karajeh, M., (2015). The Impact of Social Media Networks Websites Usage on Students’ Academic Performance. Communications and Network, 7(3), 159-171
[13] Soleymani, M., Fallahzadeh Abarqouee, F., & Farokh, A. (2015). The relationship between excessive use of mobile phones and procrastination among students. Paper presented at the International Conference on Psychology and Educational Sciences. Advanced Institute of Science and Technology Kharazmi. Shiraz. Persian.
[14] Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination. When good things don't come to those who wait. European Psychologist, procrastination tendency and writing success. Personality and Individual Differences, 3(5), 1549–1557.
[15] Capan, E. (2010). Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5(3), 1665–1671.
[16] Solomon, L. J., & Roth blum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling Psychology, 3, 503-509.
[17] Hill, M., Hill, D., Chabot, A., & Barrall, J. (1987). A survey of college faculty and student procrastination. College Student Personnel Journal, 12, 256-262.
[18] Effert, B., & Ferrarie, J. (1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 56, 478-484.
[19] Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theortical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133, 65-94.
[20] Ferrari, J. R. (1992). Psychometric validation of two procrastination inventories for adults: Arousal and avoidance measures. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14 (2), 97-110.
[21] Namian, S., & Hosseinchari, M. (2011). Explaining Academic Procrastination of Students Based on Religious Beliefs and Controlling Core, Quarterly Journal of Educational Psychology, 8(24), 49-70. Persian.
[22] Ozer, B. U., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence and reasons, 149(2), 241-57.
[23] Lay, C. H., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 2(1), 61-67.
[24] Lay, C. (1986). At last my research article on procrastination. Journal of research in Personalit, 2, 474-495.
[25] Farran, B. (2004). Predictors of academic procrastination in college students. (Unpublished Ph.D. Dissertation). Fordham University: New York.
[26] Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Pienda, J. G., Solano, P., & Valle, A. (2009). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Journal of Counseling Education, 3(1), 53–67.
[27] Milgram, N. A., Srolof, B., & Rosenbawm, M. (2003). The procrastination of everyday life. Journal of Research in Personality, 1(2), 197-212.
[28] Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2011). Social origins of self-regulated competence.  Journal of Educational psychology, 3(3), 195- 208.
[29] Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulating learning in college. Journal of Personality, 6(2), 197-212.
[30] Pintrich, S., & De Groot, E. V. (1990). Motivation and self –regulation learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82, 33-48.
[31] Rakes, C., & Dunn, E. (2010). The Impact of Online Graduate Students’ Motivation and Self- Regulation on Academic Procrastination. Journal of interactive online learni, 9, 78-93.
[32] Hosseinchari, M. & Dehghani, Y. (2008). Prediction of academic procrastination based on self-regulating strategies in learning. Research Papers in Educational Systems, 2(4): 96-136. Persian.
[33] Aliabadi, K., Rajabiyandehzireh, M., & Dortaj, F. (2017). A survey on The Relationship between the Use of Virtual Social Networks and Self-Regulated learning Strategies on Student. Educ Strategy Med Sci, 10(5), 345-357. Persian.
[34] Dabbagh, M. N. (2013). The role of social media in self-regulated learning the online. Platform for Inderscience publisher’s journal content, 9(2), 324-356. Persian.
[35] Matzat, U. E., Vrieling, M. (2015). Self-regulated learning and ocial media-a ‘natural alliance’? Evidence on students’ self-regulation of learning, social media use and student-teacher relationship. Learning, Media and Technology, 41(1), 73-99.
[36] Behboud, M. R., & Behzadi Rad, F. (2014). Investigating the Relationship between Internet Addiction and Academic Achievement among Students in Hormozgan University.  Quarterly journal of BI management studies, 2(8), 23-36. Persian.
[37] Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 9(5), 179-187.
[38] Van Eerde, W. (2000). Procrastination: Self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology, 4(9), 372-389.
[39] Javadi, F., Hashemi Razini, H., & Hashemi Razini, S. (2015). Academic proclivity relationships with self-regulation learning strategies and academic achievement. Quarterly Journal of Applied Psychological Research, 3(6), 313-327. Persian.
[40] Pourkamali, A. (2013) Relationship between document styles and self-regulation with students' educational neglect. (Unpublished master’s thesis), Islamic Azad University: Tehran. Persian.
[41] Motiei, H., Heidari, M., & Sadeghi, M. (2012). Prediction of Educational Neglect Based on Self-Regulatory Components in First-Level Students in High Schools of Tehran. Quarterly Journal of Educational Psychology, 8(24), 49-70. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image