فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در حـال حاضـر، توسـعه کـارآفرینی هـسته برنامه‌های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه­گذاری در قابلیت‌های کـارآفرینی منـابع انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی، نقش محوری ایفا نمایند. از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که در کشور، با یک جریان نوآور، قابلیت‌های کارآفرینی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند. همچنین، دانشگاه می‌تواند قابلیت‌های کارآفرینی شامل دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش‌آموختگان ایجاد کند و دانش‌آموختگان به‌عنوان عاملان تغییر اجتماعی، این قابلیت‌ها را در جامعه ترویج دهند. امروزه، کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آموزش عالی است. در دنیای رقابتی آینده، دانشگاه‌ها برای حفظ بقای خود راهی جز حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاه ندارند. برای رسیدن به این منظور باید تغییراتی در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، ساختار، فرهنگ، شیوه و محتوای تعامل دانشگاه‌ها با بنگاه‌ها و دولت ایجاد شود. دانشگاه در توسعه کارآفرینی نقش تعیین­کننده دارد. ایجاد و توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی و تبدیل آن به فرهنگی نهادی شده، مستلزم شناسایی و تعیین سیاست‌ها و اصولی است که راهکارهای مربوطه را نشان می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت‌های کارآفرینی در رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان بود.
روش‌ها: روش این پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. جامعه در بخش کیفی شامل کلیه کارآفرینان برتر و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه هرمزگان بود. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی به روش موارد مطلوب و در بخش کمی روش نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. حجم نمونه را در بخش کیفی اشباع اطلاعاتی و در بخش کمی فرمول کوکران تعیین کرد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی داده‌های کیفی به‌وسیله چک کردن اعضا و سه سوسازی و در بخش کمی به‌وسیله روایی محتوایی و سازه و پایایی به‌وسیله آلفای کرانباخ تائید شد. داده‌های کیفی به‌وسیله تحلیل مضمون و داده‌های کمی به‌وسیله آمار توصیفی، t تک گروهی و تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شدند.
یافته‌ها: مقولات استخراج شده شامل ارتقا مهارت­های فردی، کاربردی ساختن محتوا، اصول فنی کارآفرینی و محتوای انعطاف­پذیر بود. نتایج بررسی کمی داده­ها نشان دهنده وضعیت نامطلوب ویژگی­های برشمرده برای محتوای آموزشی در دانشگاه هرمزگان بود.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که از نظر کارآفرینان و اساتید مورد مصاحبه ویژگی­هایی چون ارتقا مهارت­های فردی، محتوای انعطاف­پذیر، محتوای کاربردی و توجه به اصول فنی کارآفرینی از جمله ویژگی های مهمی است که می­تواند باعث شود مهارت­های کارآفرینی در میان دانشجویان افزایش یابد. پیشنهاد پژوهش این است که به افزایش توانایی­های فردی از جمله خلاقیت، مهارت­های ارتباطی، مهارت­های عاطفی توجه بیشتری شود. همینطور که محتوای آموزشی از بعد تئوری فاصله گرفته و با وارد کردن دانشجویان رشته­های فنی به حیطه عمل به شکل­های مختلف، زمینه را برای رشد مهارت­های کارآفرینی در این افراد بیشتر فراهم آورد. همینطور پیشنهاد می­شود اساتید رشته های فنی مهندسی در انتخاب محتوای آموزشی به نیازها، علایق و استعدادهای دانشجویان خود توجه داشته باشند تا مشکل بی­انگیزگی آن­ها در جهت یادگیری کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Educational Content Features With Emphasis on Entrepreneurship Skills of Students in Engineering Fields and Comparing them with the Situation at Hormozgan University

نویسندگان [English]

  • M. Kharazmi
  • H. Aainalipour
  • E. Zarei

Department of education and consultation, human science faculty, Hormozgan University, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:At the present, the development of entrepreneurship is one of the core programs of developing countries. Therefore, investing on human resources aspects of entrepreneurship has a special place in these programs. Universities are expected to play a pivotal role in developing entrepreneurial capabilities. Universities are expected to provide the entrepreneurial capabilities needed by the society with an innovative trend. Also, the university can create entrepreneurial capabilities including knowledge, skills and entrepreneurial attitudes among graduates and they can promote these abilities in the society as the agents of social change. The purpose of this study was to explain the educational content characteristics with emphasis on entrepreneurship skills in engineering fields and comparing it with the current situation at Hormozgan university.
Methods: The method was a mix method. The population in the qualitative sector includes all the top entrepreneurs and college students and in the quantitative part it included all students and professors of Hormozgan university. Participants in the qualitative section were selected by desirable methods, and in the quantitative section, a stratified sampling method was used. The sample size was determined in the qualitative information saturation section and in the quantitative part by the Cochran formula. The data were collected through semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the qualitative data was verified by checking members. In the quantitative section, by content and structure validity, and reliability by the Cronbach alpha. Qualitative data were analyzed by thematic analysis and quantitative data by descriptive statistics, t-test, and confirmatory factor analysis.
Findings: The extracted categories included the promotion of individual skills, the application of content, the technical principles of entrepreneurship and flexible content. The quantitative results of the quantitative survey indicate the unfavorable condition of the enumerated attributes for educational content.
Conclusion: The results of the study showed that from the perspective of the interviewed entrepreneurs and professors, features such as improving personal skills, flexible content, practical content and paying attention to the technical principles of entrepreneurship are among the important features that can promote entrepreneurship skills among students. It is suggested that more attention be paid to increasing individual abilities, including creativity, communication skills, and emotional skills. As the educational content moves away from the theoretical dimension, by introducing students to practical issues in various forms, prepare the ground for further development of entrepreneurial skills. It is also recommended that professors of engineering majors pay more attention to the needs, interests and talents of their students in choosing educational content to reduce the problem of their lack of motivation to learn.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Faculty of Engineering
  • Hormozgan University
  • students
  • Educational Content
[20] Statistical Center of Iran. . Country statistical journal. Tehran Statistics Center; 2006. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image