فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بجنورد، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مدیران آموزش عالی به دنبال راه­های افزایش تعداد دوره­ها و رشته­ها هستند. این در حالی است که بودجه دانشگاه‌ها پیوسته کاهش می­یابد، لذا ناچارند دوره­های آموزش از راه دور را افزایش دهند تا پاسخگوی نیاز روزافزون یادگیرندگان در دوران محدودیت بودجه و رکودهای اقتصادی باشند. زیرا این نوع آموزش نیاز به کلاس درس نداشته و استاد تمام­وقت کمتری را می­طلبد. در طول دو دهه گذشته، موضوع کیفیت و تعالی در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی به یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش­عالی و علی‌الخصوص دانشگاه نوپای­فرهنگیان تبدیل شده است؛ نظام­های ارزشیابی ملی جهت ارزیابی برنامه­های تدریس و یادگیری در دانشگاه­ها طراحی شده­اند و در سطح بین­المللی در تحقیقات آموزش عالی مورد توجه قرار­گرفته اند و علاقه به بهبود آموزش، به صورت ملی و بین­المللی افزایش یافته است. تعداد فزاینده‌ای از دانشگاه­ها در ایران دوره­های آموزش­ مجازی را آغاز‌ کرده­اند. دانشگاه فرهنگیان نیز بستر­سازی مناسب جهت این آموزش­ها را فراهم کرده است ولی تا به حال نتوانسته آموزش صحیح و با کیفیت جامع را نهادینه­کند. لذا با توجه به این مساله که رشد کمی آموزش­های مجازی در حال پیشرفت بوده، ولی بهبودی درکیفیت آموزش­ها صورت نگرفته، پژوهشگر را بر آن داشت تا گامی در جهت پاسخ به این چالش­ها و پرکردن شکاف ادبیات تحقیق در این زمینه بردارد. هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار­یابی الگوی بهبود کیفی آموزش­های مجازی به روش آمیخته است.
روش ها: در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوة تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از کد­گذاری باز و محوری استفاده شد. در نهایت 14 مقوله اصلی شامل ‌بهبود کیفی آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان به صورت موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه­ای، ‌شرایط مداخله­گر و پیامدها بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت یاددهی، یادگیری و کنشگران انسانی تاثیر مثبت و معناداری روی بهبود کیفیت و راهبردهای استقرار دارند؛ همچنین راهبردهای استقرار بر روی بهبود کیفیت تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ویژگی­‌های زمینه­ای تاثیر مثبت و معناداری روی راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت دارد؛ همچنین راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت بر پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: با توجه به موقعیت دانشگاه فرهنگیان در الگوهای حاضر در بخش پیامد­ها به توزیع منصفانه علم و نادیده گرفتن منش معلم و اثر مثبت بر جذب اساتید برجسته تاکید شده­است و در بخش موجبات علّی در بحث مدیریت به تصمیم­گیری­های متمرکز و در بحث راهبرد­ها به تدوین راهبرد اعتماد­سازی و فرهنگ­سازی آموزش­ها­ی مجازی و استفاده از تجارب سایر کشور­ها و در بخش شرایط مداخله­گر استفاده از وب­ 2و وب­3، دانش­قبلی یادگیرندگان و ترکیب آموزش‌های حضوری و مجازی در دانشگاه فرهنگیان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and Validation of quality improvement model of virtual learning in Farhangian University (mixed method)

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeilnia 1
  • H. Kouhestani 2
  • A. Maghul 3

1 Department of Educational Sciences, Educational Management, Farhangian University, Bojnourd, Iran

2 Department of Educational Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Neyshabour, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Higher education administrators are looking for ways to increase the number of courses and disciplines. While university budgets are steadily declining, they are forced to increase their distance learning courses to meet the growing needs of learners during budget constraints and recessions. Because this type of training does not require a classroom and the nees less full-time instructors. Over the past two decades, the issue of quality and excellence in universities and higher education institutions has become one of the most important issues in the field of higher education, and especially in the newly-establisehd Farhangian University. National evaluation systems are designed to evaluate teaching and learning programs in universities; and they have attracted atttention at the international level in higher education research, and interest in improving education, both nationally and internationally has increased. An increasing number of universities in Iran have started virtual education courses. Farhangian University has also provided a good platform for these trainings, but so far it has not been able to institutionalize a proper and comprehensive quality education. Therefore, due to the fact that the quantitative growth of virtual education is progressing, yet no improvement has been made in the quality of education, the researchers have taken a step towards responding to these challenges and filling the gap in research literature of the field. The purpose of this study is to design and validate a quality improvement virtual learning model using a mixed method.
Methods: In the quantitative section, 608 students and professors were using stratified random sampling method. In the qualitative section, 18 professors were interviewed. The quantitative data was analyzed using descriptive methods and the grounded theory was used for the analysis of the qualitative data. The data analysis was based on open and pivoted coding. Finally, 14 main categories including quality improvement of virtual education at the University of Farhangian were investigated as strategies, background conditions, intervening conditions and outcomes.
Findings: Results suggested that learning-educating activities and human actors had a positive and significant effect on improving quality and deployment strategies. Moreover, deployment strategies exerted a positive and significant impact on quality improvement. Background features also affected deployment strategies and quality improvement in a positive and significant way. The effect of deployment strategies and quality improvement on individual, organizational and transactional outcomes was also significant.
Conclusion: Considering the position of Farhangian University in the present models, the fair distribution of knowledge and ignorance of instructors’ character and the positive effect of recruiting distinguished instructors are emphasized in the results section. In causes section, in discussing strategies centralized decision making is referred to; and in strategy section, development of trust making and culture building for virtual learning is referred to that includes using the experiences of other countries. In intervening conditions section, using Web 2 and Web 3, prior knowledge of learners and the combination of face-to-face and virtual education at Farhangian University are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Virtual Learning
  • Grounded Theory of data analysis
  • Farhangian University
  • quality improvement

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[5] Tasdighi F, Tasdighi M. Virtual Education, A new approach to teaching process, Learning in the third millennium (obstacles and problems). Paper presented in the 1st Conference on Unofficial Training & Learning, Faculty of Educational Sciences and Psychology (pp. 110-120)., Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran; 2008. Persian
 [7] Lindström B.. Networked learning an emerging paradigm for higher education in the 21th century. Berner Lindström Keynote speech at the 1st International Conference on e-learning and teaching (ICeLT), (pp. 12-20). Tehran, Iran; 2009.
[8] Yamani N. Needs assessment of virtual education development: assessing the level of readiness in college of Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education. 2017; (17)6: 70-76. Persian
[9] Raziqi B, Saberi H. A comparative study of self-regulation and academic achievement among master's students of electronic learning systems aournnd in-person learning systems, Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences. 2016;11(1): 105-98. Persian
[12] Rahmani B. (2005). A study on the content of the virtual curriculum of the Faculty of Science and Hadith of Rey based on predefined goals [master’s thesis], Allameh Tabatabai University, Tehran; 2005. Persian
[15] Capel S, Leas M, Turner T. Learning to teach in the secondary school: A companion to school experience with a forward by professor peter Mortimor. London: Rutledge Flamer National Center for Education; 2001.
[28] Golzari Z. Compilation and validation of the proposed model of internal quality assessment of e-learning. Quarterly Journal of Higher Education Curriculum. 2010; 1(1): 160-185. Persian.
[30] Saketi P. Evaluating e-Learning approaches and providing an assessment framework for higher education in Iran. Paper presented in the 1st Congress on Application of Information Technology in Health, Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services. Sari, Iran; 2011. Persian.
[33] Strauss A, Corbin G. Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Practices, Translation Mohammadi, B. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies; 2005. Persian
[35] Qaedi B. Evaluation of computer science curriculum. Computer Engineering Information and Communication Technology from the viewpoint of professors and students at the University of Science and Technology [master's thesis] Teacher Training University of Tehran, Tehran; 2006. Persian
[37] Momeni Rad A, Ali Abadi K. Quality assurance in e-learning using e-learning standards. Quarterly Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 2010; (3)3: 87-92. Persian.
[39] Hollandsworth RJ. The theorical and practical consideration for effective design, development and evaluation of an Asynchronous review module on interpersonal communications[doctoral dissertation] Virginia Ploytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia; 2005.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image