فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات است، تعلیم و تربیت نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به­طور چشم­گیری دچار تحول شده است. ورود فناوری اطلاعات تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغییر و تحول کرده است؛ در این میان نظام­های آموزشی به دلیل ماهیت معرفتی­شان بیش از دیگر نظام­ها از فناوری­های اطلاعاتی متأثر شده­اند. تا چندین سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری­های رایانه و شبکه اینترنت تا حدودی این نیاز از بین رفته است و هر کس به­زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمانی و هر مکانی یاد بگیرد. روش­های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رشد و گسترش مداوم مهارت­های آموزشی نیستند. کاربرد فناوری در آموزش، نظام­های آموزش الکترونیکی را به­وجود آورده و باعث تغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اهمیت اجزای تشکیل­دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب­نظران است. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
روش‌ها‌: رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. این روش در هنگامی که عمل تصمیم­گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم­گیری روبروست قابل استفاده است. معیارهای مطرح شده می­توانند کمی و کیفی باشند. سپس یک سری مقایسه­های زوجی انجام می­گیرد. این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه­های رقیب مشخص می­سازد. در نهایت منطق تحلیل سلسله مراتبی به گونه­ای ماتریس­های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می­سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش، برنامه­ریزی فناوری­های نوین و درس کار و فناوری هستند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر از آن­ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه می­باشد و شاخص‌های تشکیل دهندۀ آن اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی کرسلی بود که در مجموع در 10 شاخص دسته­بندی شدند. در این مطالعه به بررسی ضرایب اهمیت شاخص­ها پرداخته است. سپس این شاخص­ها در یک پرسش­نامه در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص­های مذکور به وسیله نرم­افزار اکسپرت چویس (expert choice 11) و بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک مقایسه زوجی شاخص­ها استفاده شد.
 یافته‌ها: براساس نتایج به­دست آمده مهم­ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی از دیدگاه صاحب­نظران به ترتیب محتوا (با وزن 116/0)، طراحی صفحات (با وزن 128/0)، سازماندهی (با وزن 124/0)، انگیزش (با وزن 099/0)، انعطاف‌پذیری (با وزن 093/0)، ارزشیابی (با وزن 092/0)، بازخورد (با وزن 098/0)، حجم کاری متعادل (با وزن 090/0)، کمک­رسانی (با وزن 081/0) و فعالیت یاددهی- یادگیری (با وزن 079/0) است.
نتیجه گیری: یافته­های این پژوهش به تصمیم­گیرندگان در اتخاذ راهبردهای اثربخش برای دوره­های آموزش کمک می­کند چراکه مهم­ترین اجزای تشکیل­دهنده آموزش الکترونیکی مشخص است و تصمیم­گیرندگان می­توانند به موجب آن میزان تخصیص منابع را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

determine the significance of the components constituting the e-Learning of the Work and Technology course from Experts’ Perception

نویسندگان [English]

  • M. Arab Poshtkohi 1
  • A. Zamani Moghadam 2
  • A. Rajabzadeh qatri 3

1 Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch , Tehran, Iran

2 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present investigation is to determine the significance of the components constituting the e-Learning of the Work and Technology course from Experts’ Point of view. The approach of the investigation is quantitative and a hierarchy analysis method is used. The community of the investigation is experts of the training domain, the modern technologies planning domain, and Work and Technology course domain which 18 people of them were selected purposefully as samples. In order to analyze the data, the technique of index paired comparison was used. Based on the obtained results, the most important components which constitute the e-learning of the Work and Technology course include content, page design, organization, motivation, flexibility, evaluation, feedback, balanced workload, helping, and training-learning activity. It is evident that the findings of the present investigation help the decision-makers to adopt effective strategies for training courses as the most important components constituting the e-learning are specified and thereby the decision-makers may control the levels of resource assignments.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • determination Importance
  • E-learning components
  • The Work andTechnology
  • course
[1] Atashak M. Essentials and areas of electronics citizen curriculum in the curriculum of higher education. The 9th Conferenceof the Study Society Curriculum of Iran. 2007. Persian.
[4] Badrian M. Evaluation of electronic curriculum of computer engineering at Khaje Nasreddin Tusi University of Technology based on Rodriguez Sims model. (Unpublished master’s thesis), University of Allameh Tabatabaei, Tehran; 2006. Persian.
[11] Maghami, H. Comparison of the effect of three methods of face-to-face, electronic, and computational instruction on learning, memorization, motivation for academic achievement and social skills of students in Allameh Tabatabai University of Technology. (Unpublished P.H.D thesis), University of Allameh Tabatabaei, Tehran; 2014. Persian.
[21] Sabiston P. An inquiry into the criteria that identify quality adult Web-based learning. Royal Roads University; 2000.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image