فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، به‌طور مؤثر فعالیت‌هایشان را ادامه داده، بر کار آیی خود بیفزایند. امروزه درنتیجه افزایش درجه پیچیدگی‌ها و توسعه روزافزون تخصص‌ها در قرن اخیر و با توجه به اینکه آموزش‌های سنتی به سبب هزینه‌بر، زمان‌بر و تجویزی بودن، کم کردن خلاقیت و تمرکز غلط بر آموزش به‌جای نتایج کسب‌وکار، موردانتقاد قرارگرفته‌اند. این نوع آموزش‌ها برای رفع نیازهای کارکنان و اداره امور پیچیده در سازمان‌ها کافی نیست. در این راستا، سازمان‌ها به بهره‌گیری از شیوه‌ها و نظام یادگیری و آموزش الکترونیکی اقدام کردند تا بتوانند همگام با توسعه فناوری، کارمندان خود را ازنظر دانش و مهارت موردنیاز کارشان به‌روز و فعال نگه‌دارند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت‌مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل است.
روش ها: تحقیق حاضر در دو مرحله پیمایشی و دلفی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را در مرحلۀ اول، اساتید حق‌التدریس و اعضای هیئت‌علمی و در مرحلۀ دوم، اعضای هیئت‌علمی رشتۀ مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل تشکیل می‌دادند تعداد نمونه در مرحلۀ اول  136 نفر و در مرحلۀ دوم 20 نفر بودند. روش نمونه‌گیری در مرحلۀ اول، تصادفی طبقه‌ای و در مرحلۀ دوم، مبتنی بر هدف بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق ساخته یادگیری الکترونیکی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل اندازه‌گیری ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و برای تعیین یادگیری الکترونیکی از روش سه دوره‌ای دلفی استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق شامل 77 متغیّر آشکار و 8 مفهوم اساسی (زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کیفیت سیستم آموزشی، خود یادگیری، حمایت از یادگیرندگان، شناسایی و ثبت نیازهای آموزشی، مدیریت ارزش‌ها، مواد آموزشی، آموزش مبتنی بر جامعه) بود در مرحلۀ اول، برازش مدل تائید شد و نشان داد که سازه‌ها در سطح رضایت‌بخش روایی قرار دارند. در مرحلۀ دوم؛ کیفیت سیستم آموزشی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، خود یادگیری و حمایت از یادگیرندگان، به‌عنوان ابعاد یادگیری الکترونیکی شناسایی شدند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که مسئولان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل با رویکردی همسو در راهبرد سازمان و رضایت‌مندی اساتید از یادگیری الکترونیکی زمینه را برای اجرای هر چه‌بهتر یادگیری الکترونیکی اساتید ایجاد کنند. در همین راستا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل می‌توانند با شکل‌دهی یک دپارتمان تخصصی منابع انسانی در رابطه با یادگیری الکترونیکی اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علاوه بر شناسایی استعدادها، ساخت فرایندهای یادگیری الکترونیکی، نظام‌ها و سامانه‌ها، ساختار و نظام پاداش، برای ارتقا و بهبود یادگیری الکترونیکی خود اقدام کنند. درنهایت همه نظام‌ها بدون ارزیابی قادر به فعالیت نخواهند بود. یادگیری الکترونیکی در یک محیط ایستا فعالیت نمی‌کند و بایستی به‌صورت پویا و یا ساماندهی شده شکل داده شود. بنابراین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند آن هستند که یادگیری الکترونیکی اساتید خویش را بر اساس ویژگی‌هایش تنظیم نموده و نظام‌های بازخورد و ارزیابی (نظام ارزیابی بعد داخلی و نظام ارزیابی بعد خارجی) برای آن تأسیس نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing E-learning model on teachers' satisfaction from learning in Ardabil Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Kh. Sarboland

Department of Management, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

چکیده [English]

Background and Objective Implementing training and improving human resources allows people to effectively continue their activities and increase their efficiency in accordance with organizational and environmental changes. As a result of the increasing complexity and wast development of specializations in the last century, the traditional education has been criticized for cost-effectiveness, being time-consuming, being prescriptive, having ack of creativity and poor focus on education instead of business results. This type of training is not enough to meet the needs of employees and manage complex affairs in organizations. In this regard, organizations have taken advantage of e-learning to be able to keep their employees up-to-date and active in terms of knowledge and skills required in line with the development of technology. The purpose of this study was to provide an e-learning model on teachers' satisfaction of learning in branches of Ardabil Islamic Azad University.
Methods: The study was conducted on the basis of Delphi and survey models of research. In the first stage, the participants of this study were the lecturers and faculty members, and in the second stage, they were the faculty members of Management in all branches of Ardabil Islamic Azad University. Samples of the first stage were 136 subjects and in the second stage 20 subjects. The sampling method in the first stage was random-stratified and in the second stage it was purposive sampling. Data collection instrument was an e-learning researcher-made questionnaire. For data analysis Structural Measurement Model (Confirmatory Factor Analysis) was used and for specifiying e-learning, Delphi three-staged method was used.
Findings: Findings included 77 concrete variables and 8 basic concepts (IT infrastructures, quality of educational system, self-learning, learners' support, identifying and recording educational needs, management of values, educational materials, society-based learning). In the first stage, the appropriacy of the model was approved and showed that the structures were in a satisfactory level of validity, and in the second stage, the quality of educational system, IT infrastructures, self-learning and learners' support, were identified as the dimensions of e-learning.
Conclusion: Based on the findings of the research, it is suggested that the officials of the units of the Islamic Azad University of Ardabil Province implemented e-learning with a consistent approach in line with the organization's strategy and instructors’ satisfaction. In this regard, the units of Islamic Azad University of Ardabil can form a specialized department of human resources in relation to e-learning of professors and faculty members in addition to identifying talents, building e-learning processes, structures and systems to promote their e-learning processes. Eventually, all systems cannot sustain functioning without evaluation. E-learning does not work in a static environment and must be formed in a dynamic or organized way. Therefore, the units of Islamic Azad University need to adjust the e-learning of their professors based on its characteristics and to establish feedback and evaluation systems (internal and external evaluation system).
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Learning
  • satisfaction
  • Faculty members
  • education system
  • Islamic Azad University units
[1]Kareemzadegan Moghaddam D, Khodaparast M, Unity D. Evaluation of effective factors on e-learning reader satisfaction. Journal of Information Processing and Management. 2011; 27(2):  487-462. Persian
[3]Mohammadzade Nasrabadi M, Mousavi M, Pouya, M. Attitude analysis and facilitating factors of teachers and teachers of Payame Noor University on Electronic learning (Case study: Payame Noor University of Ardebil). Research and Information Processing Process. 2014; 30(2): 466-443. Persian
[6]Safari Jahromi, G., Shafiei Nikabadi, M., & Maleki, M. Explaining technical, financial and managerial barriers in using e-learning for human resource education: A study of government organizations in Semnan. Journal of Training in Police Sciences. 2014; 3(1): 29-41. Persian
[7] Fallah Nejad A, Janali A. Medical examination to improve the performance of the medical skills using of information technology and e-learning. Paper presented in the 1st International Congress on Health Information Technology and the Second Congress Managers, Medical Universities throughout the Country. Sari, Iran; 2011. Persian.
[9] Alavi SH. Rapid e-learning in medical education. Education Strategies in Medical Science. 2009;2(1): 27-33. Persian
[10]Kazemi A, Nematollahi M. A proposed model for describing effective factors on the continuity of continuing education in electronic learning. Journal of Electronic Learning, Media Magazine. 2014; 5(2): 79. Persian
[15]Ziaei E, Moslemi M, Sharif Moghaddam H. Effect of traditional and electronic services of public libraries on user satisfaction (Case study of West Azarbaijan public libraries) Journal of Information and Knowledge Management. 2013; 1(3): 39-51.  Persian
[18]Elahie SH, Khosravi B, Hasanzadeh A, Khosravi H. The effect of e-readiness on the success of electronic insurance using structural equation method. Insurance Research Journal. 2012; 27(2): 134-111. Persian
[24] Hajizadeh A, Asghari M. Statistical analysis and methods by looking at research method in biotechnology and health sciences. Tehran: Academic Jihad; 2011.  Persian
[25]Bahramian HR, Fe J. The effect of information systems quality on individuals and organizations in respect of users' satisfaction and desire. Journal of Trilateral Human Resource Studies. 2014; 3(11): 48-31. Persian
[28] Jamali A, Ghorchian N, Lebanani M. The role of spirituality in promoting the quality of higher education: Conceptual model. Future Studies Journal of Management. 2012; 23(96): 77-93. Persian
[29] Zare Chahuki MA. Multivariate analysis methods (pamphlet). Faculty of Natural Resources, University of Tehran; 2010. Persian
[31] Momeni M, Qayumi AF. Statistical Analysis using SPSS. Tehran: Author's Publisher; 2009. Persian
[33] Ghasemi V. Structural Equation Modeling in social research using Amos graphics. Tehran: Sociologists Press; 2010. Persian
[34]Taqwa MH, Rajabpour A, Babakamdi S. Factors affecting web-based e-learning Systems in in-service training. Technology Management Studies. 2014; 1(3): 188-165. Persian
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image