فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

کمبود فعالیت بدنی یکی از نگرانی‌های عمده در مورد بهداشت عمومی کودکان است. محیط کالبدی و خصوصاً فضای باز یکی از متغیرهایی است که به نظر می‌رسد، می‌تواند سطح فعالیت بدنی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ساخت ابزاری برای ارزیابی ویژگی‌های کالبدی ارتقادهنده‌ی فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه است. جامعه آماری موردبررسی کودکان 8 تا 11 ساله‌ی شهر تهران بوده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام‌شده است و در حوزه‌های انتخاب‌شده تعداد 120 کودک به‌صورت داوطلبانه در نظرسنجی شرکت نموده‌اند. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از متخصصان روانشناسی محیطی، روایی صوری آن با استفاده از نظرسنجی از کودکان و روایی سازۀ آن به‌وسیله تحلیل عامل موردبررسی و تأیید قرار گرفت. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 21 سؤال در سه عامل قرار گرفتند که این عوامل مقدار 53.858 درصد از واریانس کلی را به خود اختصاص داده‌اند. با بهره‌گیری ازنظر متخصصان، عامل‌های به‌دست‌آمده تحت معانی «جذابیت محیط»، «اجتماع‌پذیری فضا» و «بازی‌سازی محیط» نام‌گذاری شد.
این ابزار می‌تواند پیش از طراحی یک فضای باز در مدرسه، برای سنجش نیازهای کاربران و تشخیص اولویت‌های آنان مورداستفاده قرار گیرد. همچنین یافته‌های این پژوهش که مهم‌ترین متغیرهای کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی در حیاط مدرسه را معرفی می‌کند، در طراحی فضاها و عناصر کالبدی حیاط مدرسه قابل‌استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and validation a scale to measure the quality of the school's yard features Effective on the children physical activity in the school yard

نویسندگان [English]

  • H.R. Azemati 1
  • B. Saleh Sedghpoor 2
  • Z. Aminifar 3

1 Associate Professor, Department of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University. Tehran. Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Rajaee Teacher Training University. Tehran. Iran

3 Ph.D Student of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University.Tehran.Iran

چکیده [English]

Lack of physical activity is one of the main concerns about children's public health. Physical environment is one of the variables that seems to affect the level of physical activity. The Purpose of this study was to construct and validate competency scale for evaluating physical features promoting the physical activity of children in the school yard. The statistical population of the study was children aged 8 to 11 years old in Tehran. Sampling was done in a multi-stage cluster sampling, and 120 selected children participated voluntarily in the selected areas. The method applied in this research was descriptive-correlation. Content validity of the questionnaire was confirmed by an expert university panel, its face validity was confirmed by a group of children and construct validity was evaluated using the confirmatory factor analysis. Based on exploratory factor analysis with varimax rotation, 21 items were divided into 3 factors. Total variance of these factors explained% 53.858 variance of physical features. According to experts, the resulting agents were called "environment attraction", "community spaces" and "play development". The findings of this study identify the most important physical variables that affect physical activity in the school yard, so it can be used to design the school yard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • School yard
  • Child
  • Open space
  • Measuring Scale
[2] Mardomi K, Ebrahimi S. Playability, a design strategy for learning spaces Scientific-Research Journal of Iranian Architecture and Urban Planning. 2013; 5: 109-120. Persian.
[10] Ebrahimi H, Saeedi Rezvani N, Ma'ani Manjili A. Developing the principles of designing children's play spaces with an emphasis on the age group of 5 to 12 years. Case study: Rasht, Bagh-e-Posid. 2011; 19(8): 31-42. Persian.
[12] Sane A, Salman Z, Aghazadeh M. The Effect of Physical Activity and Play on the Development of the Subjective Abilities of Pre-School Boys of the. Educational Innovations. 2008; 26(7): 87-106. Persian.
[16] Azamati H, Fereidounzadeh H. Structural Modeling of Satisfaction of Children from Open Space of Residential Complexes, Environmental Sciences and Technology. 2013; 15(4): 107-117. Persian.
[17] Malik N. Research on the architecture of the school yard in elementary school. [doctoral dissertation] Tehran: Shahid Beheshti University; 2012. Persian.
[22] Sarmad Z, Hajazi Z, Bazargan A. Research methods in behavioral sciences. Tehran: Agah; 2008. Persian.
[24] Azamaty H, Zarghami E, Saleh Sedghpour B, Azamaty S. Investigating the Attitude of Users in Designing the Space of Urban Parks to Promote the Creativity of Children's Playground. Urmunshahr. 2011; 9: 233-246.  Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image