فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف مسأله ارتقاء کیفیت آموزش همواره مورد توجه بوده است و روزبه­روز اهمیت بیش­تری پیدا می­کند. پیشرفت­های اخیر در صنعت رایانه و اطلاع­رسانی، ورود و ظهور شبکه­های اطلاع­رسانی و فناوری­های ارتباطی، شیوه‌ها و روش­های جدیدی را پیش­روی طراحان، برنامه­ریزان، مدیران و مجریان برنامه­های آموزشی قرار داده است. نفوذ فناوری­های جدید اطلاعاتی به مراکز آموزشی، روابط ساده یاددهی- یادگیری را به­طور کلی دگرگون ساخته است. به این ترتیب، با توسعه و نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه انتظار می­رود الگوهای یادگیری متحول شده و بازنگری برنامه‌های درسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش کشاورزی نیز بنابه به دلایل زیر بسیار با اهمیت است، زیرا از یک سو، فناوری‌های مربوط به کشاورزی، غذا و منابع طبیعی مدام و به صورت پرشتاب در حال توسعه هستند و از سوی دیگر، کیفیت پایین آموزش متخصصان کشاورزی، متخصصان و تولیدکنندگان مواد غذایی به عنوان بخشی از مشکل امنیت غذایی در جهان شناخته شده است. متأسفانه در بیش­تر کشورها، آموزش منابع انسانی در کشاورزی جزء اولویت‌های مهم در طرح‌های توسعه است و در نتیجه، برنامه‌های آموزشی و تدریس نیز متناسب با نیازهای تولید و تقاضاهای بازار کار بخش کشاورزی نبوده است. هدف تحقیق، مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی­ارشد و دکتری) در خصوص موانع و راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا است.
روش ها: اطلاعات مورد نیاز این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است، با بهره­گیری از پرسشنامه جمع­آوری شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن برای 46 گویه پرسشنامه اعضاء هیأت علمی 0.84 و برای 46 گویه پرسشنامه دانشجویان 0.85 می­باشد. جامعه نمونه تحقیق، شامل 63 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده که به­صورت تمام­شماری و 280 نفر از دانشجویان که به­شیوه نمونه­گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده­اند. جهت مشخص شدن موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به­منظور توافق­سنجی، مقایسه نتایج حاصله و اظهار نظرات دو گروه اعضای هیأت علمی و دانشجویان، از آزمون آماری ویلکاکسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج مقایسه نشان می­دهد که پاسخ اعضاء هیأت علمی و دانشجویان مورد مطالعه در، 37 گویه از 46 گویه موجود در دو پرسشنامه، با یکدیگر منطبق بوده و 9 گویه با یکدیگر مغایرت دارند. به بیانی دیگر، (80.43 درصد) پاسخ­گویان در مورد سؤالات، نظرات تقریباً مشابهی داشته و (19.57 درصد)، دارای نظراتی متفاوتی می‌باشند.
نتیجه گیری: به منظور توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور پیشنهاد می­شود، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، صورت پذیرد. زیرا توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی بدون وجود نیروی انسانی متخصص و توانمند، شکست خواهد خورد و مقاومت نظام سنتی آموزش را افزایش خواهد داد و  راه ورود فناوری اطلاعات به آموزش عالی را دشوارتر خواهد ساخت. افزون بر این، توجه به ماهیت رشته‌های مختلف آموزشی در برنامه‌ریزی برای استفاده از یادگیری الکترونیکی بسیار بااهمیت است. یادگیری الکترونیکی نمی‌تواند جایگزین آموزش سنتی گردد و باید برروی دروس و رشته‌هایی متمرکز شود که نظام آموزش سنتی قادر به پاسخ­گویی مشکلات آن­ها نیست یا با استفاده از فناوری‌های مدرن، امکان رفع مشکلات آموزشی و موفقیت در آن­ها بیش­تر است. در نهایت می‌توان گفت که دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی نمی‌توانند بدون اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر و منسجم، بر موانع توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی غلبه نمایند و خط مشی آن­ها برای جهت‌دهی و تهیه‌ی منابع لازم، به منظور تسهیل فرآیند طولانی توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی باید مشخص گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the barriers of developing E-learning in college of agriculture, Bu-Ali Sina University (Comparison of the opinions between faculty members and graduate students (MA and Ph.D.) of the Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University

نویسندگان [English]

  • Kh. Mirzaei
  • H. Saadi
  • M. Sepahpanah

Agricultural Extension and Education Department, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Background and Objective The issue of improving the quality of education has always been considered and is becoming more and more important in recent years. Recent advances in the computer and information technology industry, the introduction and emergence of information networks and communication technologies, have introduced new methods to designers, programmers, managers and implementers of educational programs. The influence of new information technologies on educational centers has changed the simple teaching-learning relationship entirely. Thus, with the development and penetration of communication and information technology in the university, it is expected that learning patterns will change and the revision of curricula will be given more attention. The use of new technologies in agricultural education is also very important for the following reasons: because on the one hand, technologies related to agriculture, food and natural resources are constantly and rapidly developing, and on the other hand, the low quality of education of agricultural specialists, food experts and manufacturers are recognized as part of the world's food security problem. Unfortunately, in most countries, the training of human resources in agriculture section is one of the most important priorities in development projects, and as a result, educational programs have not been tailored to the needs of production and the demands of the agricultural labor market. The purpose of this study is to compare the views of faculty members and graduate/postgraduate students (MA and PhD) concerning the barriers and strategies for developing e-learning in the College of Agriculture, Bu-Ali Sina University.
Methods: The required data for this study have been developed using a survey method by questionnaire technique. In order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used. The amount of it for the 46 items of the faculty members of College of Agriculture' questionnaire was 0.84 and for the 46 items of the graduate/postgraduate students (MA and PhD)’ questionnaire is 0.85. Population samples of this research were 63 faculty members selected based on census sampling and 280 graduate students selected by multistage random sampling with appropriate assignment. To identify the barriers of developing e-learning in Faculty of Agriculture of Bu-Ali-Sina University, factor analysis was used. To compare the results of both comments Wilcoxon test was used.
Findings: The results of comparing the groups indicate that the responses of faculty members and students conform together in 37 items out of 46 items in the questionnaire; and they were inconsistent with each other in 9 items. In other words, 80.43% of respondents in the questionnaire had relatively similar comments and 19.57 % have different opinions.
Conclusion: In order to develop e-learning in universities and higher education centers in the country, it is recommended to invest in the training of human resources and the training of skilled manpower. Because the development of e-learning will fail without specialized and capable human resources, and thus the resistance of the traditional education system increases and make it more difficult for information technology to enter higher education. In addition, it is important to pay attention to the nature of various disciplines in planning e-learning. E-learning cannot replace traditional education and it must focus on courses and disciplines that the traditional education system is not capable to address, or those whose problems are tackled better with modern technologies and more success is observed.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Divide
  • Training technologies
  • Teaching-learning
  • Quality of training
  • Combined learning
[1] Zolfaghari M, Mehrdad N, ParsaYekta Z, SalmaniBarugh N, Bahrani N. (2007).The effect of lecture and e-learning methods on learning mother and child health course in nursing students. Iranian Journal of Medical Education. 2007; 7(1): 31-38. Persian.
[6] Zare A, Zolali N. Situation of Agricultural education system in current situation and future forecast. Proc. of the Scientific Conference on Agricultural Education in the country (pp.131-150). Tehran: Tarbiat Modares University; 2006. Persian.
[7] Moniee R. Developing of distance education in higher education: challenge & opportunism. Journal of Rahyaft. 2004; 31(1): 43-53. Persian.
[11] Nordheim GJ, Connars JJ. The perceptions and attitudes of northwest agricultural instructors toward the use of computers in agricultural education programs. Proc. of the 24th Annual National Agricultural Education Research Meeting (pp. 320- 329), Las Vegas; 1997.
[15] Lautenbach G, Vanderwesthuizen D. Professional development of the online instructor in higher education: a programmer for web-based higher education. Paper presented in the 4th Annual Conference. Bellville: University of Stellenbosch Business School; 2002.
[16] AnsteadT., Ginzburg R, Mike K, Belloli R. Using Technology to Further the Dine College Mission, Michigan: University of Michigan Business School; 2004.
[21] Gulati S. Technology-enhanced learning in developing nations: a review. International Review of Research in Open and Distance Learning. 2008; 9(1): 1-16.
[25] Arabasz P, Pirani JA, Fawcet, D. Supporting e-learning in higher education. Research Study from the EDUCAUSE Center for Applied Research, ECAR. 2003; 3: 1-88.
[32] Schoepp K. Barriers to integration in a technology rich environment. Learning and Teaching in Higher Education Gulf perspective. 2005; 2(3): 1-24.
[34] Fayzi, K., & Rahmani, M. Problems and solutions of e-learning in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2003; 33(3): 99-120. Persian.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image