فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، تهران. ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان در دهه­های اخیر، افزایش بهره های علمی کسب‌وکار در مشکلات اطلاعات ناموزون و کاربرد فناوری ارتباطات و ساخت جامعه اطلاعاتی بین تمام کشورها در جهان را گسترش داده است. درحالی‌که به‌طور گسترده پذیرفته‌شده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل ایجاد فرصت‌های اقتصادی، ترویج تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه، فراهم آوردن دسترسی به دانش، ایجاد محرک و زمینه برای به اشترک گذاری عملی به بهترین شکل ممکن در تمام زمینه‌های زندگی را فراهم می‌کند، فرایندهای واقعی آگاه‌سازی در سراسر جهان کاملا نامتقارن هستند. برعکس، درحالی‌که انقلاب دیجیتال مرزهای دهکده جهانی را گسترش داده است، اکثریت قریب به‌اتفاق جهان از این اتفاق آشکار جدا نشده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فاوا برای کارکنان است.
روش‌ها: جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار پژوهش با استفاده از مصاحبه و تحلیل کیفی مولفه هایی شامل مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، به‌کارگیری رایانه، واژه‌پرداز، صفحات گسترده، پایگاه داده، ارائه مطلب و اینترنت استخراج‌شده است. و بر اساس مولفه های فوق پرسشنامه‌ای با 35 گویه تنظیم گردیده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان حوزه ستاد وزارت آموزش‌وپرورش درسال تحصیلی 96-1395 می‌باشند و حجم نمونه مطالعاتی آن 280 نفر در نظر گرفته‌شده است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی به‌منظور اعتبارسنجی بیرونی انتخاب‌ شده‌اند. پایایی ابزار پرسشنامه در این پژوهش مقدار 92/0 برآورد گردید که نشان از پایایی بالای ابزار طراحی‌شده داشت.به‌منظور بررسی روایی مدل تحلیل ساختاری روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و برازش بکار گرفته‌شده که نتیجه تحلیل اکتشافی شامل هفت مولفه شد که همگی دارای همبستگی مثبت بودند.
یافته‌ها: در پایان نتیجه تحلیل عامل تائیدی به دست آمد و شاخص‌های برازش در مولفه های آموزش فاوا مورد ارزیابی قرار گرفتند که نشان از برازش مطلوب و مناسب دارد.
نتیجه‌گیری: اقدامات لازم در جهت تبدیل الگوی پیشنهادی آموزش مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به برنامه آموزشی مدون قابل‌اجرا به عمل آید. این اقدامات شامل بازنگری در روش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات کنونی، تدوین مواد آموزشی و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت اجرا می‌باشد. در انجام اقدامات لازم برای تدوین و اجرای آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات باید هماهنگی با الگوی هفت نوع از مهارت‌های آموزشICDL  پیشنهاد شده فراموش نگردد. آموزش­های­مستقلی به نام مهارت­های کاربردی رایانه قرار داده شود و کتابی با همین نام، راهنمای اساتید، و سایر مواد کمک‌آموزشی طراحی و تدوین گردد. و یا به‌طور چندرسانه‌ای انجام پذیرد. با توجه به اجرای این آموزش‌ها بارویکرد جدید در حوزه ستاد وزارت آموزش‌وپرورش می‌توان به کلیه معلمان کشور نیز این آموزش‌ها داده شود و با بازنگری و اطلاعات لازم در بدو استخدام کارکنان و همین‌طور دوره‌های ضمن خدمت کارکنان ملحوظ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and validating the training pattern of information and communication technology (ICT) for employees

نویسندگان [English]

  • M. Baghdarnia 1
  • Gh. Ahghar 2
  • A. Ahmade 1

1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

2 Organization for Research and Educational Planning, Ministry of Education, Research Institute for Educational Studies. Tehran. Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:The rapid spread of information and communication technology around the world in recent decades, the increasing scientific interest of business in disparate information problems and the application of communication technology and the construction of information society among all countries in the world has expanded. While it is widely accepted that ICT has the potential to create economic opportunities, promote social and political change in society, provide access to knowledge, provide incentives and opportunities for practical sharing in the best possible way in all walks of life, real awareness processes around the world are completely asymmetric. On the contrary, while the digital revolution has pushed the boundaries of the global village, the vast majority of the world has not been separated from this obvious event. The purpose of this study was to design and validate ICT training model for employees.
Method and Materials: To design, compile and construct research instruments, some components including basic concepts of information technology, computer use, word processor, spreadsheets, databases, presentations and internet have been extracted using interviews and qualitative analysis. Based on the above components, a questionnaire including 35 items was developed. The statistical population of the research was the staff of the Ministry of Education headquarters in the academic year of 2016-2017. The sample size of the study was 280 people, who have been selected using random sampling for external validation. The reliability of the questionnaire in this research was estimated to be 0.92 which indicates a high reliability for the designed instrument. In order to study the validity of the model, structural analysis of confirmatory and exploratory factor analysis methods, path analysis and fitting were used.
Findings: The exploratory analysis results included seven components, all of which had a positive correlation. Finally, the result of the analysis of the confirmatory factor was obtained and the fitting indices in the components of ICT education were evaluated, that indicated a proper and desirable fit.
Conclusion: Necessary measures should be taken to turn the proposed model of ICT skills training into a codified training program. These measures include reviewing the current ICT training method, compiling training materials and developing guidelines and implementing rules, and providing the necessary arrangements for implementation. In taking the necessary steps to develop and implement ICT training, coordination with the model of the seven types of ICDL training skills proposed should not be forgotten. Independent training should be called computer skills, and a book of the same name, a teacher's guide, and other teaching aids should be designed and compiled, or be done in a multimedia fromat. Due to the implementation of these trainings, a new function in the field of headquarters of the Ministry of Education can be given to all teachers in the country and with the necessary review and information at the beginning of staff recruitment as well as in-service courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design
  • Template
  • Validation
  • Education
  • information and communication technology
 [2] Trentesaux D, Borangiu T, Thomas A. Emerging ICT concepts for smart, safe and sustainable industrial systems. Computers in Industry. 2016; 81: 67-81.
 [4] Baba PA, Odiba IA. Effects of Information and Communication Technology (Ict) on Nigerian educational system: A case study of Kogi State University, Anyigba. International Journal of Education and e-learning. 2105; 2(4): 52-59.
 [5] Jadhao VK The role of ICT in teaching-learning and evaluation, Research Journal (The Proceedings of  One Day State Level Seminar on The Role of ICT in Quality Education), 20-26; 2017.
[6] Ezati M R. Design and validation of the optimal pattern of technology education curriculum for general education (doctoral dissertation), Tabriz University, Tabriz, Iran; 2016. Persian.
 [8] Rezazade B, Khosravi Babadi AA, Tonateh Haghighi S. The effects of in-service training on personnel productivity in Islamic Azad University. Journal of Economic Sciences and Management. 2011;22: 11. Persian
 [9] Qishvandi H. Saedi N, Aaghe M. New technologies and smart schools. Technology Development. 2015; 30(1): 29. Persian
[10] Zolfaghari M. Designing and implementing a combined electronic learning system (doctoral dissertation), Tehran Payame Noor University, Tehran, Iran; 2009. Persian
[11] Kharazmi S. [Translation of Creating a new civilization: The politics of the third wave]. Toffler A, Toffler H. (Authors). Tehran: House of Culture Pub; 1995. Persian.
 [13] Jahanian R., Noroozi Z. The effect of ICDL training courses to improve the performance of the staffs of technical faculties campus in the University of Tehran. Innovations in Adminstrative Management. 2011; 6(2): 29-45. Persian.
[15] Habibpour K, Safari Shali R. SPSS comprehensive guide to survey research. Tehran: Motafakaran Publications; 2012. Persian.
 [17] Esfidani M, Shahriar M. Structural equations based on partial least squares approach using Smart PLS software. Tehran: MehrabanPublications; 2016. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image