فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش جهاد دانشگاهی، روانشناس تربیتی، سازمان تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات توسعه، تهران، ایران

2 دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به توسعه­ی روزافزون فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) در جامعه و مدارس، پژوهش حاضر به منظور مقایسه­ی پیشرفت تحصیلی و بهره­گیری از این فناوری­ها (ICT) در دانش­آموزان دختر و پسر مدارس هوشمند و عادی و تعیین رابطه­ی این دو متغیر انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانش­آموزان پایه­ی پنجم دوره ابتدایی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای نمونه­ای تعداد 662 دانش­آموز از مدارس هوشمند و عادی و به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق به جهت هدف کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی بوده که به صورت پیمایش به گردآوری داده­های اقدام شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­ی محقق­ساخته با بهره­گیری از فاوا بود که روایی آن از نوع روایی محتوایی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای محاسبه شده برای ابزار پژوهش 92/0 به دست آمد که نشان­دهنده­ی پایایی بالای ابزار می­باشد. یافته­های پژوهش نشان داد که رابطه­ای بین پیشرفت تحصیلی(سال قبل و ترم قبل) و استفاده از فاوا وجود ندارد(p=0.251؛ r =0.088؛r =0.048,p=0.534 )، همچنین میزان استفاده از فاوا در پسران به­طور معنی­داری بالاتر از دختران است(p=0.003؛t=-2.98 ) و میزان استفاده از فاوا در مدارس هوشمند به­طور معنی­داری بالاتر از مدارس عادی است(p=0.001؛t=3.68 ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the academic achievement and utilizing ICT in smart and regular schools students

نویسندگان [English]

  • B. Nazari 1
  • J. Poorkarimi 2

1 Research Instructor Jahad Daneshgahi,Educational Psychology, Tehran Organization, Devolopment Studies Institute. Tehran. Iran

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the increasing development of information and communication technologies (ICT) in the community and schools, this study aimed to identify the relationship between the use of information and communication technologies (ICT), and students’ academic achievement in smart and regular schools. The population was primary school students in the fifth grade and the sample included 662 students, which determined through cluster sampling was. The Survey was done through the use of questionnaires. The method for how to collect data for the purpose and descriptive survey that collects data for action. The instrument used in this study was a questionnaire made by utilizing ICT validity of its content validity and reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficient. Alpha coefficient was calculated to 0.92, indicating a high reliability of research tool is the tool. The results showed that the relationship between academic achievement (previous year and the previous term) and there is no use of ICT (p = 0.251; r = 0.088; r = 0.048, p = 0.534), as well as the use of ICT in the boys significantly higher than girls is the (p = 0.003; t = -2.98) and the use of ICT in schools was significantly higher than conventional schools is the (p = 0.001; t = 3.68).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • educational attainment
  • Smart Schools
Karamipoor, M. Instractional management in information age. Educational technology. (2002) Oct, No. 2. [In Persian]
Reeisdana, F. Information technology as predispose for commitmentable learning. Engineering reforms in education Conference, (2001). [In Persian]
Anderson, R. Oloomi. F. Electronial learning, as theory to act. Translated into Persian by B.zamani and A. Azimi, Madares Hooshmand Pub., (2005).
Brower, E. W. et al. Moving to online learning: Transition from Traditional Instruction and Communication Strategies. Translated into Persian by F. Mashayekh and A. Bazargan (2004). Tehran: Agah Pub., (2001).
Fatahian., Information technology, the effective agent in education and research quantity increase.Fifth Instructional collection articles conferance (2004). [In Persian]
Ebrahimi, Z., Salimi., E. Five domain related with information and communication technology and efficacy on learning.Second Instractional technology collection articles conferance.Tehran allame Tabatabaei university. (2007). [In Persian]
Eslami, Mohsen, World Web instruction capacities, Available rate, usage and Tehran high school student viewpoint. Abizh, (2004).[In Persian]
Poorzahir, The comparative study of information and communication technology in Australia, Malaysia and Iran teacher training .Available from:  http://mousavinasabali.blogfa.com. 5Oct (2015).
Shekari, Abas, Instractional (ICTE) and applied in learning prose by scientific members. higher education curriculum periodical. (2010), First Year, No. 2. [In Persian]
Economic national containing roprt. Sep 2012. Available from: www.isna.ir/. 6 Oct, (2015).
Dilmaghani, Mitra. virtual university, challenges and necessities. Available from:، http://vu.aictc.com. 6 Oct, (2015) [In Persian]
Toprakei, E.Obstacles at integration of school in to information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), Vol. 9, No. 1, University of South Queensland. Retrieved from www.usq.edu.au. (2006).
Tanner Alton, a. & Leif, Beta.A Karadeniz Technical University, Faith Faculty of Education. The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Trabzon 61080, Turkey, (2010).
Shihkuan, H. Who Assigns the Most ICT Activities? Examining the Relationship Between Teacher and Student Usage. National Taiwan University, Center for Teacher Education, No. 1. (2011).
Agh Arkakly and colleagues. Effect of ICT on teaching critical thinking and attitudes of secondary school students in the first 4 Tehran area. Research in the curriculum (science and research in education-curriculum) Winter 1390, Vol. 8, No. 31, pp. 36-49, (2012).
Zanganeh, H., The effect of the use of information and communication technologies to foster critical thinking of students in third grade boy in Tehran. Master's thesis, University of Allameh Tabatabai, (2005).
 
Ghasemi, F. and Marzouk, R. Principles and framework for ICT-based creative curriculum in elementary schools. Semina r on Innovation in the Primary School Curriculum. (2011).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image