فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی پایة دوم متوسطه است. این تحقیق از نوع مطالعات شبه‌تجربی می­باشد و جامعة آماری آن‌ را کلیة دانش‌آموزان کلاس‌های پایة دوم متوسطة دولتی دخترانه ناحیة دو شهر زنجان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی دو کلاس30 نفره به تصادف انتخاب و سپس یک کلاس به­عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به­عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای دستیابی به هدف پژوهش روش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ شده و برای گردآوری داده­های مورد نیاز از آزمون محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی؛ همچون آزمون شاپیرو ویک، آزمون t و تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد: دانش­آموزانی که با روش ترکیبی آموزش دیده‌اند از یادگیری و یادداری بالاتری در درس هندسة فضایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of conventional and combination taught Methods on Learning and Retention level

نویسندگان [English]

  • S.R. Emadi 1
  • N. ZanjanI Maskan 2

1 Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University. Hamedan. Iran

2 Educational Technology, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of the present study was the comparison of the impact of instruction using instructional software and traditional method of learning and retention geometry lesson. This study was a quasi-experimental study. Statistical population consisted of all students in the Zanjan city's public schools. Using random sampling, there are two classes of 30 and then randomly selected one class as the experimental group and control group was selected as another class. To get the result semi test method was used to collect the data needed for a self-made test. To analyze the data, were used descriptive and inferential statistical methods as Vic Shapiro test, t-test and analysis of covariance. The results showed that: Students who have been trained by a combination method these students had a higher level of learning and retention in the spatial geometry lesson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional Teaching Method
  • Blended Teaching Method
  • Learning
  • retention
  • Spatial Geometry
[1]
Bahr r., Krosshaug, t., Understanding injury mechanism, a key component of preventing injuries in sport, Br J Sport Med, 2005, p. 39, 324-329.
[2]
Emadi, S.R., Ahokhash, N., Impact of a combination and conventional teaching methods on academic engagement, Journal of Psychological Studies, in print, in print.p.45, 2014. [In Persian]
[3]
Norbakhsh, P., Sepasi, H. Fathollahzadeh, H., The impact of computer-based learning methods, a combination and traditional On the acquisition and retention of knowledge and attitudes basketball shooting skills, Journal of Sports Science, Vol. 3, No. 8, pp. 25-41, (2011). [in Persian]
[4]
Shabani, H., Teaching skills and methods of teaching, Tehran: Samt publication, (2013). [In Persian]
[5]
Shabani, C., Effects of teaching methods to increase cognitive abilities and emotional and behavior of students, Publication, Allameh University, (2006). [In Persian]
[6]
Seraji, F., The effect of instructional design model Merrill traditional design practices in elementary mathematics education, MS Thesis of  Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Allameh Tabatabai, (2003). [In Persian]
[7]
Sangari, M., Persian primary instructional design, Tehran, School Publishing, (2004). [In Persian]
[8]
Yoon, W. S., and lim. D. H., Strategic blending, A conceptual frame works to improve learning and performance, International journal of e–learning, Vol. 16 No. 3, pp. 475-489, (2007). [In Persian]
[9]
Syef, A., Modern educational psychology, Tehran, Doran publication, (2011). [In Persian]
[10]
  Mahdizadeh, H., Fathi, R., Comparison of three scenarios combined method of teaching In upgrade learning and retention of health sciences, Journal of Information and Communication Technologies in Education, Third Year, No. 3, pp.113-127, (2013). [In Persian]
[11]
Shaw Sh., Nihalani P., Mayrath M., and Robinson D. H., Graphic organizers or graphic overviews? Presentation order effects with computer-based text, Educational Technology Research and Development, (2012), pp. 807-820.
[12]
Chen Sh. L., Liang T., Lee M. L., and Liao I.Ch., Effects of concept map teaching on students’ critical thinking and approach to learning and studying, Journal of Nursing Education, (2010), pp. 466-469.
[13]
Rafipour, A., Teaching geometry in school mathematics curriculum, Report of the Eighth Conference of Mathematics Education, sharekord, p.148, (2006). [In Persian]
[14]
Kazemi, S., Mathematical culture, Tehran, Mathematical culture publication, (2006). [In Persian]
 
[15]
Barrow L., Markman L. and Rouse C.E., Technology’s edge: The educational benefits of computer-aided instruction, American Economic Journal, Economic Policy, (2009), pp. 52-74.
[16]
Jafarisani, H., The effect of implementing new models of teaching a combination of teaching on learning of Persian, Arabic and English, in second base, Journal of Psychology, Vol. 8, No. 1, p.137-115, (2007). [In Persian]
[17]
Zareyi zevaraki, E., Garibim F., The impact multimedia teaching mathematical on learning and retention, Journal of  Special Psychology Quarterly, Vol. 2, No. 5, pp.14, (2012). [In Persian]
[18]
Wang F., Wang J., Lin B., Study on application of computer educational teaching in college PE teaching. International Conference on computer Design and Application, (2010), pp.349-351.
[19]
Sanjabi, M., The effectiveness of programs to solve geometric problems, Group blog Graduates Master of Mathematics Education in Mathematics and Science at the University of Tehran, Available on the website, (2012). [in Persian]
[20]
Guven B. and Kosa T., The effect of dynamic geometry software on student mathematics teachers, spatial visualization skills [Electronic Version], The Turkish Online Journal of Educational Technology to Get, (2008), pp. 100-107.
[21]
Zameny, F., Kardan, S., Significant impact on ICT in learning math, Journal of Information and Communication Technology in Education, Vol. I, No.1, pp.23-38. (2010). [In Persian]
[22]
Laktshtiy, A., Uosefi K., The impact on learning and retention simulator software Students and comparison with the traditional method of teaching, Journal of Information and Communication Technology in Education, Vol. 1, No. 3, pp.21-36, (2011). [In Persian]
[23]
Ryhani, E., Eskandari, M., Examine the issue of mathematics education, Journal of Theory and Practice in Curriculum, Vol. 2, No. 3, pp.140-117, (2014). [In Persian]
[24]
Rastgarpour, H., Yadollahi, M., The effect of dynamic and static graphics on learns geometry, Journal of Information and Communication Technology in Education, vol. 1, No. 2, pp. 69-52, (2010). [in Persian]
[25]
Zameny, F., Nasimi, A., Rezaiyrad, M., Ganbarpour, M., Impact use of software multimedia in sociology lesson on academic achievement in joybar city, Journal of Information and Communication Technology in Education, Vol. 2, No. 2, pp. 88-69. (2010). [In Persian]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[26]
Rangbar, K., Soltani, F., Mosavinasab, M., and Masuodi, A., The effects of conventional and combined training on learning of medication administration by students of the faculty of medicine of Fatima, Iranian Journal of Medical Education, No. 9, pp.42-34. (2002). [In Persian]

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image