فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد شیراز، شیراز، ایران

2 روانپزشکی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی براساس طبقه­بندی بلوم در حیطه‌شناختی و مقایسة آن با حیطه‌شناختی آزمون تیمز 2007 انجام شده‌است. جامعة آماری این تحقیق کل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی سال 89-90 با 156 صفحه، 4 بخش و 14 فصل می‌باشد که پژوهشگران به منظور به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، جامعة آماری را به‌عنوان نمونه در نظر گرفته‌اند. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. برای جمع­آوری اطلاعات در رابطه با هدف‌های رفتاری، به کمک متن کتاب و همچنین کتاب راهنمای معلم، اهداف رفتاری کتاب استخراج شد.
ابزار مورد استفاده در تحلیل محتوا و طبقه­بندی اهداف رفتاری در سطوح حیطه‌شناختی جدول "هدف محتوا"می‌باشد که برای سنجش روایی آن از روایی محتوایی استفاده گردید. همچنین برای سنجش پایایی با استفاده از ضریب توافق، مقدار 76/0 به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که 35/25 درصد اهداف کتاب در سطح دانش، 14/40 درصد در سطح درک و فهم، 56/10 درصد در سطح کاربرد، 15/9 درصد در سطح تجزیه و تحلیل، 93/4 درصد در سطح ترکیب و 87/9 درصد در سطح ارزشیابی است. سپس با توجه به حیطه‌شناختی مورد سنجش در آزمون تیمز که شامل 3 سطح: دانش، کاربرد و استدلال است، محققان با استفاده از سطوح حیطة بلوم (دانش و درک و فهم را معادل سطح دانش در آزمون تیمز، کاربرد را معادل سطح کاربرد و تجزیه و تحلیل و ترکیب و ارزشیابی را معادل سطح استدلال) فرض دانستند و سپس با استفاده از مولفة ترکیب نتایج زیر حاصل گردید؛ درصد اهداف اختصاص یافته به سطوح دانش، کاربرد و استدلال در حیطه شناختی، آزمون تیمز 2011 با درصد اهداف رفتاری کتاب علوم تجربی در این سه سطح تفاوت معنادار دارد. همچنین مقایسه بین حیطة محتوایی کتاب و حیطة محتوایی مورد سنجش در آزمون تیمز 2007 نشان دهندة این بود که بین دو حیطه نیز تفاوت وجود دارد. در نتیجه می‌توان یکی از علل عدم موفقیت دانش­آموزان ایران در آزمون تیمز 2011 را محتوای کتاب دانست که مستلزم تجدید نظرجدی مؤلفان در محتوای کتاب مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the Experimental Science Book of Third Grade of Guidance School in the Educational Year 2010-2011, Based on the Bloom classification in Cognitive Domain and Compare with Cognitive Domain in TIMSS 2007

نویسندگان [English]

  • A. Taheri 1
  • N. Tahmasbipoor 2
  • M. Sodeghi 3

1 Department of educational management,, faculty of management and economy, Shiraz Islamic Azad University. Shiraz. Iran

2 phychology, Shahid Rajaee Teacher Training University. Tehran. Iran

3 educational management, Shiraz Islamic Azad University. Shiraz. Iran

چکیده [English]

In this research the content of experimental science book of third grade students of guidance school  has been investigated using bloom classification in the cognitive domain and its results were compared with the cognitive domain in TIMSS 2007.The statistical society of this research was the total content of the experimental Science book of the third grade of  guidance school in the educational year 89-90 included 156 pages. 4 sections and 14 chapters. In order to obtain reliability the statistical society was considered as an example. Research method was descriptive and from the type of content evaluation. To gather information related to behavioral objectives, the behavioral objectives of the book were extracted using, the text and teacher's guide of the book.For the purpose of the goal –content table was used and its validity was evaluated by face validity.The reliability measurement was done using agreement coefficient methods and its value was 76% the obtained information was analyzed by descriptive statistics including, frequency, percent of frequent and inferential statistics.The results showed that the objective of book is 23.35% in knowledge level, 40.14% in understanding levels, 10.56% in application level, 9.15% in analysis level, 4.43% in combination level and 9.84% in evaluation level.Then Bloom domain levels were combined together and the results were compared with three levels of the cognitive domain (knowledge, application and reasoning) in TIMSS.The results indicated that the objectives percentage allocated to these levels has significant difference with the behavioral objectives percentage of experimental science book. Also comparison between the content domain of book and evaluated content domain in TIMSS show that there is a difference between these  two areas.Therefore the content of the science book is a reason for the Iranian Student to be success in TIMSS and the authors must be revise the content of the book. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TIMSS
  • Cognitive domain
  • Bloom classification
  • Experimental science book
Ahmadi, Gholamali,  Studying The Effective Factors In Determining The Thickness Of Science Books In Guidance School. MA thesis, TarbiatMoalem University, (1987). [In persian].
[1]
Anderson, L., Curricular realignment: A re-examination. Theory into practice, Vol. 4, No. 4, pp. 255-260, (2002).
[2]
Delavar, Ali, Theoretical and Practical Foundations of Research in Humanities and Social Sciences, Tehran: Roshd, (2007)[In persian].
[3]
Frust, E., Bloom’s Taxonomy: Philosophical and Educational Issues, (1994).
[4]
Anderson, L. and Sosniak, L. (Eds.) Bloom’s Taxonomy: A Forty-Year, (1994).
[5]
Hassan Moradi, Narges, Textbook Content Analysis, Tehran: Aeej, (2008).[In persian].
[6]
Hassan Moradi, Narges, Textbook Content Analysis, Tehran: Aeej, (2008).
[7]
Koh. T. S, IT master plan Implementation at the National Institute of Education: An overview, Proceedings of the 12th Annual Conference of the Educational Research Association, pp. 76-82, Singapore, Educational Research Association, (1998).
[8]
Ghasemi, Taher  Content analysis of the third book of guidance based on factors 32. Guilford creativity. MA thesis, Faculty of Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, (1389). [In persian].
[9]
Kazemi, S., content analysis Junior high school science textbooks based on 34 exploratory Brunner thinking process. master thesis. Payam Noor. Tehran, (1380).[In persian].
[10]
Razzaghi, N., Effect of third science course book on critical thinking skills of teachers and students in secondary schools in District 7 of Tehran. master thesis. Department of Psychiatry. Allameh Tabatabaei University, (1389).[In persian].
[11]
Levi, A. (1987),School Curriculum, Trans. By F. Mashayekh. Tehran: Educational Aid Office in Ministry of Education.
[12]
Lewis, J.L. & Kelly, P.J.,Science and Technology Education and Future HumanNeeds, Oxford: Pergamon Press, (1987).
[13]
Maleki, Hassan, An Introduction to Curriculum Planning, Tehran: SAMT,(2007).
[14]
Maleki, Hassan,  An Introduction to Curriculum Planning, Tehran: SAMT, (2007). [In persian].
[15]
Martin, M. O.; Mullis, I. V. S.; Gonzalez, E.J. &Chrostowski, S. J., TIMSS 2003International Science Report, IEA, Boston College, (2004).
[16]
Mehrmohammadi, M. Philosophy of Contemporary Science, Teaching Science, and Aesthetic Potentialities. Collection of Articles 51: The First Conference of Science in Primary School, Ministry of Education in Isfahan Province, (2000).
[17]
Mehrmohammadi, M., Philosophy of Contemporary Science, Teaching Science, and Aesthetic Potentialities. Collection of Articles 51: The First Conference of Science in Primary School, Ministry of Education in Isfahan Province, (2000). [In persian].
[18]

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image