فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، آموزش فیزیک،دانشگاه شهید رجایی،تهران،ایران

2 گروه آموزش علوم، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی،تهران،ایران

3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

چکیده

این مقاله به بررسی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین با استفاده از زمینه‌های کاربردی لیزر در صنایع و مهندسی پزشکی می‌پردازد. این. روش در تدریس فیزیک، شیمی و زیست شناسی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی کاربرد داشته ودر حد امکانات مدارس و در نظام آموزشی ایران قابل اجرا است. روش تحقیق شبه تجربی و اطلاعات آن توسط آزمون عینی چهار گزینه‌ای و با استفاده از منابع مرتبط و در دسترس  جمع آوری و روایی صوری آن پس از بررسی توسط 10 نفر از افراد صاحب نظر مورد تایید قرار گرفته است. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش rpbi ، دلتای فرگوسن و kr-20  مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پیش‌دانشگاهی ریاضی منطقه شهر ری استان تهران است که آمار اداره آموزش و پرورش آن منطقه 600 نفر دانش‌آموز پسر در سال تحصیلی 88-87 بوده است. ضمنا چهار گروه متفاوت دانش‌آموز از آنها انتخاب گردید، دو گروه برای نمونه آزمایشی و دو گروه برای نمونه کنترل. از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی برای توصیف داده‌ها و از آزمون t مستقل برای آزمودن فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش حکایت از برتری روش آموزش زمینه‌- محور نسبت به روش سنتی برای آموزش و یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learning Abstract Concepts of Modern Physics Applied Laser Areas to Help

نویسندگان [English]

  • M. Kaboudvand 1
  • A. Esmaeelpour 1
  • A. Badriyan 2
  • M. Shams 3

1 Faculty ofSciences, Physics Education, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

2 Department of Science Education, Research Planning Research Institute and Educational Innovation,Tehran,Iran

3 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The focus of this study was to clarify the degree of relationship between field Transfer of Learning by means of application in the modern physics (laser) and common field. To achieve this goal an intact group of 85 students in introductory level college in Shahreray zone in Tehran in Iran participated in test. The major objectives of the test were to investigate students’ transfer of physics learning from their experiences of watching laser applications to the provided physical models, from one model to the other and from the models to the modern physics (laser) problems. To find the degree of relationship between tow variables point- biserial correlation coefficient was used. To compare the mean scores of the tow variables the independent T-test technique was used. The result of the statistical analyses revealed that in the knowledge domain that was significant difference between the control and the experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Physics
  • Industrial and Medical Application
  • Conceptual Understanding
  • academic achievement
[1] McDermott L.C. and Redish E.F., Resource letter: Per-1: Physics education research, American Journal of Physics, Vol.67, No.9, 1999, pp.755-767. ]2 ]فتحی واجارگاه کورش ، اصول برنامه ریزی درسی، انتشارات ایران زمین ، چاپ پنجم،6831. ]3 ]صدراالشرافی مسعود،کاوشگری علمی برای ساخت دانش، نشریه فن آوری و آموزش دانشگاه شهید رجایی تهران ، سال اول چاپ اول، بهار 9390. [4] Transfer of learning with ، Aryal, Bijaya an application to the physics of positron emission tomography, 2007. [5] Zollman D.A., Modern miracle medical machines: A course in contemporary physics for future physician. Paper presented at the GIREP, Lund, Sweden, 2002. [6] Prather E.E. and Harrington R.R., Student understanding of ionizing radiation and radioactivity, Journal of College Science teaching, Vol.31, 2002, pp. 89-93. [7] Aubrecht G. and Torick D., Radioactivity: A study of student’s ideas and development of curriculum based on the findings. Paper presented at the Seventh Inter American Conference in Physics Education, Porto Alegre, Brasil, 2000. [8] Prather E.E, Students' beliefs about the role of atoms in radioactive decay and half-life. Journal of Geosciences Education, Vol.53, No.4, 2005, pp.345-354. [9] Gentner D., Structure mapping: A theoretical framework for analogy, Cognitive Science, Vol. 7, 1983, pp.155-170. یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم ، جلد 5 ،شماره 1 ،پاییز 1831 25 [10] Steinberg R.N., Oberem G. E. and McDermott L.C., Development of a computer-based tutorial on the photoelectric effect, American Journal of Physics, Vol.64, 1996, pp.1370-1379. [11] Fischler H. and Lichtfeld M., Modern physics and student’s conceptions, International Journal of Science Education, Vol.14, 1992, pp.181- 190. [12] Ireson G., The quantum understanding of preuniversity physics students, Physics Education, Vol.35,No.1, 2000, pp. 15-21. [13] Amador S., Teaching medical physics to general audiences, Biophysical Journal, Vol.66, 1994, pp.2217-2221. [14] Zollman D.A., Modern miracle medical machines: Research-based curriculum enhancements for the pre-med physics course: NSF Grant #0427645, 2004-2008. [15] Ronen M. and Ganiel U., Physics in medical diagnosis-an optional unit for high school, Physics education, Vol.19, 1984, pp.281-291. [16] Ambrose B.S., Shaffer P.S., Steinberg R.N. and McDermott L.C., An investigation of student understanding of two-source interference and single-slit diffraction. American Journal of Physics, Vol.67, 1999, pp. 146-155. [17] Yeo S., Loss R., Zadnik M., Harrison A. and Treagust D., What do students really learn from interactive multimedia? A physics case study, American Journal of Physics, Vol.72, No.10, 2004, pp. 1351-1358. [99 [گای آر لفرانسوا و فرجامی هادی، روانشناسی برای معلمان، مشهد، آستان قدس رضوی ، 9394. . [91 [نادری عزت اهلل و سیف نراقی مریم، روشهای تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، تهران، انتشارات بدر، 9379. [14 [بازرگان عباس، سرمد زهره و حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، 9395.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image