فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کیاربر جهاد دانشگاهی،اهواز،ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر روش آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بررسی شده است. تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. این تعداد به 4 کلاس 50 نفری که2 کلاس جهت گروه کنترل و2 کلاس جهت گروه آزمایش با یک معلم یکسان در هر یک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم می­باشد که به روش آزمایشی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از میانگین نمرات، آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه و آزمون آماری تحلیل واریانس مشترک (همبستگی)، استفاده گردید. پس از اثرگذاری سه متغیر مشارکتی، پیشرفت تحصیلی در نیم فصل قبل، پیش آزمون و آزمون بهره هوشی در جامعه آماری، نتایج نشان داد که بین میزان پیشرفت تحصیلی در درس علوم میان گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش به طور محسوسی از میانگین نمرات در گروه کنترل بالاتر بوده است. همچنین دراین آزمایش مشاهده گردید که در میان دو گروه دختران و پسران در کسب نمرات پیشرفت تحصیلی از طریق آموزش به کمک کامپیوتر تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Computer-Assisted Instruction on Science Achievement

نویسنده [English]

  • H. Delf Acharsh

Vice Chancellor for Education and Research, Kiarobar Jihad Daneshgahi Scientific Center, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In this research, the effectiveness of Computer-Assisted Instruction on Academic Achievement of Higher Primary School in Ahwaz City has been surveying. Two hounded students (boys and girls) randomly selected and in each school, two classes (50 students in each class and totally four classes), were divided with the same teacher in science subject. It has collected around 200 academic achievement scores in science subject in form of pre-test and post-test from two different groups (control and experimental group). Pre-achievement scores in science in previous semester and non-verbal intelligence scores have obtained as co-variates for the study. It has analyzed the results that has compared between two groups with respect to academic achievement in science subject. The results revealed that the Computer-Assisted Instruction software package has its effect on academic achievement in science subject of students in experimental group and scores of students in experimental group were higher than scores of students in control group. In addition, the results revealed that there is no significant difference between boys and girls in academic achievement scores in science of experimental group after implement the Computer-Assisted Instruction software package teaching method and both of two groups have higher scores in science subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-Assisted Instruction (CAI)
  • Science Teaching
  • academic achievement
  • Gender
]1 ]کارول فالون، شارون براون، فر وس باقر و مهد حسین کوچک، استاندار ها یا گیر الکترونیکی، تهران، انتشارات مدارس هوشمند 1090. ]2 ]فتاحیان حسام الدین، ICT ر آموزش، گر آور و تالیف 1090. [3] Sheetal H., Development and Implementation of CAI package for teaching Statistics to B.Ed. students, 2004. [4] Ryan A.W., Meta-analysis of achievement effects in microcomputer applications in elementary schools, Educational Administration Quarterly, Vol. 27, No.2, 1991, pp.161-184 [5] Goode M., Testing CAI Courseware in Fifth and Sixth Grade Mathematics, T.H.E, Vol.10, 1988, pp.97-100. [6] Change J.c., a field test of CAI software: Magic Tree. Master Abstracts International, Vol.38, No.6, 1438. (UMI No. 1399856), 2000. [7] Christmann E. and Badgett J., A Comparative Analysis of the Effects of Computer-Assisted Instruction on Student Achievement in Differing Science and Demographical Areas ,The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching,Vol.18, 1999, pp.135-43. [8] Lazarowitz R. and Huppert J., Science process skills of 10th -grade biology students in a computer-assisted learning setting, Journal of Computing in Education,Vol.25, 1993, pp. 366- 382. [9] Pardeshi R., A study of the relative effectiveness of CAI and CAIPI in learning Trigonometry by English medium students of standard IX of Baroda City, M.E.d. Dissertation, CASE, MSU, Baroda, 2005. [10] Ruttanathummatee S., Effectiveness of Computer Assisted Instruction for Primary School Students: An Experimental Study, A Ph.D. Thesis, South Gujarat University, Surat 2004. [11] Yalcinalp S., Geban O. and Ozkan I., Effectiveness of using computer-assisted supplementary instruction for teaching the mole concept, Journal of Research in Science Teaching,Vol.32, No.10, 2008, pp.1083-1109. [12] Sacks C.H., Belilisimo Y. and Mergendoller J., Attitudes toward Computers and Computer Use: The Issue of Gender, Journal of Research on Computing

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image