فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت دانشجویی ،دانشگاه شهید رجائی تهران،تهران،ایران

2 مرکز علمی کاربردی دانشگاه علوم پژشکی شیراز،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل افت انگیزشی در بین دانش­آموزان دوره پیش دانشگاهی از دیدگاه خود آنان بود. آزمودنی­های مورد مطالعه 1455 دانش­آموز پیش دانشگاهی (766 دختر و 683 پسر) بودند که از 8 مرکز  به طور تصادفی انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش نگرش دانش­آموزان پیرامون افت انگیزش تحصیلی یک مقیاس 40 گونه­ای بر اساس طیف لیکرت تهیه گردید که عوامل انگیزشی را در چهار مقوله خانوادگی، محیط مدرسه، محیط اجتماعی و فردی اندازه  می­گرفت. پایایی و روایی مقیاس  فوق الذکر در تحقیق حاضر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .یافته­های پژوهش نشان داد که: دختران در عوامل خانوادگی و فردی از سطح انگیزشی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند. در ارتباط با عوامل انگیزشی  و سطح تحصیلات پدر مشخص شد که فرزندان پدرانی که تحصیلات دبیرستانی داشته­اند در عامل خانوادگی از انگیزش بالاتری نسبت به فرزندان پدرانی که بی­سواد بودند برخوردار بوده­اند. در ارتباط با این عامل  و سطح تحصیلات مادر نشان داده شد که در عامل مدرسه فرزندان مادرانی که تحصیلات دبیرستانی داشته­اند از انگیزش بیشتری نسبت به فرزندانی که مادرانشان بی­سواد یا تحصیلات ابتدایی داشته­اند، برخوردار بوده­اند. همچنین فرزندان مادران خانه­دار از انگیزش تحصیلی بیشتری در بعد عامل اجتماعی، نسبت به فرزندان مادران شاغل برخوردارند در حالی که درابعاد خانوادگی و فردی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد، ولی در مجموع چهار عامل انگیزش تحصیلی  تفاوت معنی­داری  به نفع فرزندان مادران خانه­دار به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Gender& Family Background on the Causes of Loss of Motivation of Academic Pre-University

نویسندگان [English]

  • A.M. Taheri 1
  • M. Fayyazi 2

1 Student Vice Chancellor, Shahid Rajaei University of Tehran, Tehran, Iran

2 Applied Science Center of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study investigated the causes of loss and motivational factors among pre university students before they had their own points of view. Subjects studied in 1455 pre-university students (766 girls and 683 boys) was the center from 8 randomly selected were studied to Measure the attitude of students about a drop in academic motivation scale, 40 species based on spectrum Likert motivational factors that were taken in four categories of family, school environment, social environment and individual measures were. Scale reliability and validity of the mentioned study was evaluated and approved. Findings showed that the girls, in the family and individual factors, have higher level of motivation than boys do. With motivational factors and educational levels of their fathers have shown that fathers of the children who have high school education in the family factor of the motivation are higher than the children of the fathers who were illiterate and with this factor ,maternal education levels have shown that the school factor of the children whose mothers have had high school education, had more motivation than the offspring of the mothers who were illiterate or had primary education Also, the children whose mothers were housewives and they have more academic motivation in the social factor, compared to the children of the working mothers do. While   from the aspect of family and individual dimensions there was no significant difference in total but four academic motivating factors there were no significantly in favor of children whose mothers were housewives, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Motivating
  • Motivational Factors
]1 ]جویس ویل، الگوهای تدریس 2999 .ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات کمال تربیت، 1383 ،صفحههای 3 الی 37. [2] Clement J., Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students preconceptions in physics, Journal of Research in sinence Teaching 30 , 1993 ,pp.1241-1258. [3] Shawn M Glynn., Making Science Concepts meaningful to students, teaching with analogies, 2008. ]4 ]تقیزاده بروجنی سوسن، بررسی تأثیر استفاده از آنالوگها )قیاس مستقیم( از الگوی بدیعه پردازی در بهبود برنامه درسی شیمی دبیرستان، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، 1387 ،صفحههای51 الی61. [5] Else, M. J, Clement, J should Different Types of Analogies Be Treated Differently in Instruction? Observations from a MiddleSchool life Science Curriculum. Amherst, MA proceedings of the National Association for Research in science Teaching, Philadelphia, PA, 2003 ]6 ]بازرگان عباس، ارزشیابی آموزشی، تهران، سمت، .240 الی 242 صفحههای، 1383 ]7 ]بیابانگرد اسماعیل، روشهای پژوهش در روانشناسی و علم تربیتی، تهران، نشر دوران، 1384 ، صفحههای .430 الی 180 ]8 ]حسن زاده رمضان، روشهای تحقیق در علوم رفتاری )راهنمای عملی تحقیق(، چاپ هشتم، تهران، نشر ساواالن، 1387 ،صفحههای 271 الی 285. ]0 ]سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه، روشهای پژوهش در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، 1378 ، صفحه های 232الی235.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image