فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی-شماره انگلیسی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در دروان پاندمی کووید-19، همه رشته ها از جمله معماری به صورت برخط تدریس شدند. در میان دروس رشته معماری، کارگاههای طراحی معماری چالش برانگیزترین دروسی بودند که به صورت برخط برگزار شدند. در طول دوران پاندمی و پس از آن، محققان حوزه آموزش معماری درباره بازخوردهای تجربه زیسته تدریس در کارگاه های طراحی معماری برخط پژوهش هایی انجام داده اند و مزایا و معایب آن را برشمرده اند. مطالعه پیش رو با تمرکز بر نقاط قوت کارگاه های برخط و توجه به اهمیت بازنمایی کلامی در فرایند طراحی معماری، سعی دارد با نظر به آنکه بازنمایی کلامی در فرآیند طراحی کاربرد دارد و توصیف کلامی یکی از ابزارهای آن است پاسخ این پرسش را بیابد : آیا با وجود محدودیت های انتقال محتوا و شرایطی که در برگزاری کارگاههای برخط داشتیم، امکان تقویت مهارت ارائه کلامی برای دانشجویان معماری فراهم شد؟
روش‌ها‌: روش به کار رفته، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و موردپژوهی تجربه زیسته کارگاه های برخط طراحی معماری در پاندمی کروناست. در مطالعات کتابخانه ای از مرور نظام مند استفاده شده است. در موردپژوهی از روش کیفی تحلیل مضمون به پشتوانه کدگذاری با استفاده از روش های مشاهده، یادداشت برداری، بررسی بروندادهای دانشجویان، پرسشنامه و خودارزیابی دانشجویان بهره گرفته شده است. مدت مطالعه، پنج نیمسال تحصیلی (دوران پاندمی کرونا : 2022-2019) در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی است. جامعه آماری متشکل از 147 دانشجو است (111N= دانشجویان کارشناسی و 36N= دانشجویان کارشناسی ارشد).
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که کارگاه های برخط طراحی معماری، به دلیل محدودیت‌های به اشتراک گذاشتن محتوا به نسبت با کارگاه های حضوری و در جبران آن، اتکای بسیار به حواس شنیداری و ظرفیت های زبانی دارند. نتایج حاکی از ارتقای توان بازنمایی کلامی (شامل شفاهی و مکتوب) دانشجویان است که بسته به شرایط هر کارگاه آموزشی میزان آن متغیر است. از نگاه 86% از دانشجویان، توان بازنمایی کلامی آنها به صورت مکتوب در کارگاه های برخط پیشرفت داشته است و 73% از دانشجویان مهارت بازنمایی کلامی شفاهی خود را ارتقایافته ارزیابی کردند. شایان ذکر است مهارت بازنمایی کلامی به صورت مکتوب به عنوان دومین مهارت ارتقا یافته دانشجویان از میان 6 مهارت ارتقا یافته در کارگاه های برخط توسط دانشجویان ارزیابی شد. از دیگر نتایج آنست که سطح استفاده و مقبولیت بازنمایی های نوشتاری و گفتاری در فرآیند خلاقیت در کارگاههای برخط ثابت نبوده است و ممکن است به دلایل مختلفی تغییر کند. برخی از مولفه های توفیق این امر عبارتند از: ترجیح مدرس کارگاه برای به کارگیری مهارت بازنمایی کلامی در کارگاه، استعداد و ظرفیت بالفعل دانشجویان در توصیف کلامی، موضوع کارگاه طراحی و موقعیتی که کارگاه در فرآیند طراحی در آن قرار دارد.  
نتیجه‌گیری: کارگاه های برخط طراحی معماری، امکانی برای تقویت مهارت بازنمایی کلامی دانشجویان هستند. فراتر از آن، مهارت بازنمایی کلامی، از پایه‌های برپایی کارگاه های برخطِ طراحی معماری است و نقش جبرانی در تامین کیفیت آموزشی کارگاهها به ویژه در فرایند طراحی دارد. از این ویژگی می توان استفاده کرد و در کارگاه های آینده، به صورت حضوری یا ترکیبی بهره برد. پیشنهاد بر این است تمرین هایی هدفمند در این راستا تعریف و تجربه شوند تا در مراحل آغازین و میانی و نهایی فرایند طراحی به کار گرفته شوند. از آن جمله می توان به تمرین بیان سناریو، بیان صورت مساله طراحی، نوشتن بیانیه طراحی و تدارک جلساتی برای توصیف خوانی از میان متون نویسندگان برجسته و همچنین جلسات نقد کارهای دانشجویان و آثار معماران در کارگاه طراحی معماری برخط اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Opportunity to Up-skill Students’ Verbal Representation in Design Process at Online Architecture Studios

نویسندگان [English]

  • H. Pourmehdi Ghaemmaghami
  • A. Khaki Ghasr

Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, , Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: All academic fields, including architecture, were taught online during the COVID-19 pandemic. Architectural design studios were the most challenging courses offered online among all the architectural courses. The benefits and disadvantages of teaching in online design studios have been studied through research on practitioner feedback. The current study focuses on the advantages of online studios and emphasizes the importance of verbal representation in the architectural design process. As verbal representation is utilized in the design process, with verbal description being one of its tools, the question arises: Is it feasible to enhance the verbal representation skills of architecture students, despite the limitations in content transmission and the challenges encountered during online studio delivery?
Materials and Methods: The research methodology is qualitative. It is based on a systematic literature review and case study in which authors have used an autoethnography approach, sharing their experiences as online instructors during the COVID-19 crisis. The case study was carried out via thematic analysis supported by coding employing tactics including observations, memos, self-evaluation of students, and questionnaires. The research took place at Shahid Beheshti University's Faculty of Architecture and Urban Planning for five academic semesters (2019-2022). The statistical population included 147 students (111 undergrads and 36 graduates).  
Findings: The results demonstrate that, due to the constraints of material sharing compared to face-to-face studios, architectural design online studios rely primarily on listening senses and linguistic skills. The results show an improvement in students' verbal representation (both oral and written), which varies depending on the studios. In online studios, 86% of students reported that their writing ability had improved, and 73% reported that their oral representation had improved. It is worth noting that students in online studios rate verbal representation in written format as the second most improved skill out of six. As a result, the level of usage and acceptability of written and oral representation in the creative process in online studios has not been consistent, and it may alter for various reasons. Some key points that make it successful include the instructor's preference for employing verbal description and representation in the studio, the student's potential in verbal description, the theme of the design studio, and where we are in the design process.
Conclusions: Online architectural design studios provide students with the chance to improve their verbal representation skills. Additionally, one of the bases of delivering online studios is the ability to express ideas clearly via language, which also plays a compensating role during the design process in maintaining the studios' quality. Use of this feature in hybrid, online, or face-to-face studios could be part of future plans. The valuable tasks to be carried out should be defined and experienced in this context so that they can be implemented at the beginning, middle, or end of the design process. The practice of expressing the scenario, defining the design problem, writing the design statement, preparing sessions for reading descriptions from renowned authors' texts, as well as the sessions for critiquing the works of students and architects in the online studios in tutorial and judgment sessions, can be listed among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • Online Studio
  • Verbal Description (VD)
  • Verbal Representation (VR)
  • Language Skills

COPYRIGHTS 
© 2025 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  

DOI: 10.1186/s41235-023-00503-z
DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.709
DOI: 10.15292/IU-CG.2015.03.030-037
DOI: 10.36315/2021end030
DOI: 10.26555/jpsd.v7i2.16925
DOI: 10.31014/aior.1993.04.04.408

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image