فصلنامه علمی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه ایلام، کردستان،ایران

2 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ،ایران

3 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه،ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله شناخت و تعیین میزان تاثیر آموزش با استفاده از نقشه های استدلالی بر بهبود میانگین نمرات تفکر انتقادی دانش آموزان بود. این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی چند گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام یافته و داده های تحقیق با استفاده از آزمون ساده شده تفکر انتقادی واتسون گلیزر گردآوری شده است. در این راستا60 نفردانش آموز دختر و 60 نفر دانش آموز پسر از میان دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان ایوان در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند و با رعایت اصل انتساب تصادفی در چهار گروه جای گرفتند. دانش آموزان طی 7 جلسه ی 90 دقیقه ای با استفاده از نقشه های استدلالی مورد آموزش و در معرض تجربیات و تکالیف یادگیری قرار گرفتند. دو هفته پس از پایان اجرای طرح مجدداً از همه آزمودنی ها آزمون تفکر انتقادی به عمل آمد. سپس فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل واریانس، کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اجرای روش نقشه های استدلالی در کلاس در مباحث علوم بر افزایش میانگین نمرات تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر و پسر موثر واقع شد ه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Argumentation Maps on Students Critical Thought

نویسندگان [English]

  • H. Mehdi Zadeh 1
  • F. Lotfi 2
  • M. Eslam Panah 3

1 Faculty of Educational Sciences, Ilam University, Kurdistan, Iran

2 Department of Educational Technology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran

3 Department of Educational Technology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this paper is identification and determination effects of the using education by argumentation maps on improvement the average grades of the Critical thought in the students. This research ‎is modeled in a multi-group semi-experimental project with pre and post examination. Data of ‎done this project، in order to consideration the rate of think and logic testing’s، the test is done ‎using Watson Glaser Critical thought. The sample of research was ‎included of the 60 girls and 60 boys students at EIVAN Township have been done، who are studying in ‎the second grade in guidance school at academic year 89-90. In ‎part of the four groups is considered، which are selected using random sampling from students ‎in the second grade of guidance school. Thence forth the experimentally group during ‎‎7convocation 90 minutes’ by using argumentation maps was exposed on the experiments and ‎responsibilities learning. After two weeks the end of the project، the Critical thinking from all ‎testing’s is done again. The data of research are briefed and classified using qualified statistically ‎index such as: average، variance، amplitude and percent of amplitude. Then the assumptions of ‎research are analyzed using test (t)، variance and covariance analyses. The analyses of the ‎obtained data shown that carrying out of the argumentation maps in the class at science subjects ‎are more effective on increment of the grad averages of Critical thought for girls and ‎ boys students.‎ 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thought
  • Argumentation Maps
  • ‏Pre and Post Examination
  • Watson Glaser Critical Thought
  • ‎Science Subjects

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image