فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: تفاوت بین دانش­آموزان و نیازهای فردی آنان در دهه­های اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصان امر تعلیم و تربیت بوده است. با ظهور و توسعه­ی انواع فناوری­ها و گسترش زیر ساخت­های دسترسی به فناوری­های نوظهور، زمینه برخورداری از انواع محتوای آموزشی برای طیف وسعیی از فراگیران ایجاد شده است. کلاس معکوس یکی از ایده­های بلندپروازانه در امر تعلیم و تربیت است که با هدف توجه به نیازهای فراگیران و ارتقا یادگیری فراگیر-محور و با استفاده از فناوری­های بسیار ساده در دهه آخر قرن بیستم میلادی پا به منصه ظهور نهاد. کلاس معکوس می­تواند بر روش تدریس معلم و تعامل وی با دانش آموزان و حتی ارتباط با اولیا تاثیر­گذارد. فرق اساسی شیوه ارایه مطلب در کلاس معکوس با کلاس سنتی این است که معلم از حالت سخنران و کنترل کننده­ی روند تدریس خارج شده و به راهنما و تسهیل­کننده­ی روند یادگیری تبدیل می­گردد. کلاس معکوس کنترل روند تدریس معلم را از طریق متوقف­کردن و برگرداندن فیلم تدریس معلم به دانش­آموزان می­دهد. بدین ترتیب دانش­آموزان با سطوح مختلف توانایی می­توانند بنابر نیاز خود بارها و بارها بدون آنکه در مقابل هم کلاسی­ها متهم به دیرفهمی یا کج فهمی شوند به تدریس معلم گوش­دهند یا آن را ببینند. بنابراین خود دانش­آموز مسئولیت اصلی برنامه­ریزی برای درس خواندن را بر عهده­می­گیرد و بدون دغدغه مطالب آموزشی را می­آموزد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است.
روش‌ها: برای نیل به هدف، دو کلاس زبان­عمومی به­عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) در نظر­گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش­و پس­ازآزمایش­­با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار­گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت­خواندن شرکت­کنندگان قبل از آزمایش بود. تدریس درس زبان عمومی درگروه­آزمایش ازطریق رویکرد­معکوس و پیش­مطالعه فایل­های صوتی و تصویری تدریس استاد قبل از کلاس از طریق وب سایت طراحی شده و حضور در فعالیت­های کلاسی صورت پذیرفت. آموزش گروه کنترل به روش سنتی انجام شد. نمرات پس­آزمون با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که کلاس معکوس در قیاس با روش سنتی تأثیر معناداری بر تقویت مهارت  خواندن دانشجویان در درس زبان عمومی داشته است. بررسی اثرات بین آزمودنی­ها حاکی از تفاوت معنی­دار بین دو گروه در چهار بخش پس­آزمون که بر درک معنی کلی متون تمرکز دارد می­باشد. تفاوت بین دو گروه در بخشی از آزمون که درک واژه­ها و دستور را در متون­کوتاه می­سنجید معنی­دارنبود.
نتیجه‌گیری: نتیجه­ی پژوهش نشان داد که استفاده از روش معکوس بطور کلی می‌تواند مهارت خواندن و درک مطلب فراگیران را بهبود بخشد. در عین حال این روش در تقویت مهارت خواندن و درک مطلب کلی و پیام متون بهتر از توجه به واحدهای کوچکتر خواندن مانند واژگان و دستور عمل کرده است. این امر با توجه به زیربنای نظری کلاس معکوس در تاکید بر مهارت­های شناختی سطوح بالاتر منطقی است و نشان از موفقیت مدل طراحی شده برای تدریس زبان عمومی دارد. در عین حال لازم است با طراحی مواد کمک آموزشی مناسب و آموزش راهبردهای یادگیری به فراگیران به تقویت مهارت­های سطوح پائین در روند خواندن نیز کمک نمود. همچنین، برای اینکه این روش بتواند در فعالیت های شناختی سطوح پایین تر نیز موفق عمل کند نیاز به استمرار استفاده ازآن و آشنایی فراگیران با این روش وجوددارد. در این پژوهش به علت دسترسی متوسط دانشجویان به فناوری، از فناوری‌های پیچیده (مانند هوش مصنوعی، برنامه‌های هوشمند، ...) برای آماده‌سازی محتوی الکترونیکی استفاده نشد. علاوه بر آن، کلاس معکوس اولین تجربه­ی دانشجویان شرکت­کننده در این پژوهش بود و استمرار استفاده از کلاس معکوس (بیش از یک نیمسال تحصیلی) در پژوهش­های دیگر پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of flipped classroom on EFL learners’ development of reading comprehension

نویسندگان [English]

  • Sh. Zarinfard 1
  • M. Rahimi 2
  • A. Mohseny 1

1 Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 English Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and ObjectiveS: The difference between students and their individual needs have been the focus of many pedagogues in recent decades. With the emergence and development of a variety of technologies and the expansion of access infrastructure to emerging technologies, the condition to access a variety of educational content has been met for a wide range of learners. The flipped classroom is one of the most ambitious ideas in education, which emerged in the last decade of the twentieth century with the aim of meeting the needs of learners and promoting learner-centered learning, using very simple technologies. The flipped class can affect the teacher's instructional practice and their interaction with students and even communication with parents. The main difference between the presentation method in the flipped classroom and the traditional classroom is that the teacher becomes a guide and facilitator of the learning process instead of the lecturer and controller of the teaching process. The flipped class gives students control over the teaching process by stopping and rewinding the teacher's teaching video. In this way, students with different levels of proficiency can listen to or see the teacher's teaching over and over again, without being accused of beingretarded by their classmates. Therefore, the students themselves take the main responsibility of planning for the lesson and learn the educational materials without any worries. This study investigated the impact of flipped classroom on the development of English reading comprehension.
Methods:Two general English classes were selected based on convenience sampling and were assigned into control (n=25) and experimental (n=25) groups. The participants’ reading proficiency was assessed before and after the study by PET (Preliminary English Test). The scores of pre-test showed that the groups were homogeneous prior to the study. The experimental group received instruction based on flipped approach and the control group were taught based on conventional instruction.
Findings: The result of MANOVA on post-test scores indicated that flipped classroom improved students’ reading comprehension significantly. Tests of between-subjects effects show that the groups’ means of posttest scores were significantly different in four parts of PET that focus on understanding the main idea and gist of meaning. The difference between the groups was not significant in Part 5 that assesses understanding the vocabulary and grammar in a short text.
Conclusion: The results showed that the use of flipped instruction in general can improve learners' reading skills and comprehension. At the same time, this method has worked better in strengthening reading skills and comprehension of the general content and message of the texts than paying attention to smaller reading units such as vocabulary and grammar. This is logical given the theoretical underpinning of the flipped class in emphasizing higher-level cognitive skills and indicates the success of a model designed to teach GE. At the same time, it is necessary to help learners to strengthen low-level skills in the reading process by designing appropriate teaching aids and teaching learning strategies to them. Also, in order for this method to be successful in lower level cognitive activities, there is a need to continue using it and familiarizing learners with this method. In this study, due to the mediocre access of students to technology, advanced technologies (such as artificial intelligence, smart applications, etc.) were not used to prepare e-content. In addition, the flipped class was the first experience of the students participating in this study, and it is recommended to continued use of the flipped class (more than one semester) in other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped class
  • Reading comprehension
  • proficiency
  • General English

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Lage MJ, Platt G, Tregila M. Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education. 2000; 31(1): 30-43.
[3] Mehring J. The flipped classroom. In: Mehring J, Leis A. (eds.) Innovations in flipping the language classroom. Singapore: Springer; 2018. p.1-10. 
[5] Ebert ES, Culyer RC. School: An introduction to education.  US: Thomson Wadsworth; 2007. 
[6] Khadri Ahmed HO. Flipped learning as a new educational paradigm: An analytical critical study. European Scientific Journal. 2016; 12(10): 417-444. 
[7] Kheirabadi R. [The impact of flipped classroom model on teaching English grammar at 10th grade of high school]. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2017; 16(64): 141-162. Persian. 
[8] Eppard J, RochdiA. A framework for flipped learning. 13th International Conference Mobile Learning: 2017: Budapest, Hungary.
[9] https://flippedlearning.org
[10] Akçayıra , Akçayırb M. The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers & Education. 2018; 126:334-345.
[11] Shyr W, Chen CH. Designing a technology‐enhanced flipped learning system to facilitate students’ self‐regulation and performance. Journal of Computer Assisted Learning. 2018; 34(1): 53-62.
[12] Löfnertz, E. Students’ perceptions of grammar teaching in the EFL flipped classroom: A case study of a Swedish upper secondary class. 2016.  
[13] Warden, A. Investigating the use of a flipped approach to grammar input in an English as a Foreign Language classroom [master’s thesis]. University of Chichester, UK; 2016.
[14] Zhang H, Li J, Jiao L, Ma W, Guan C. The adjustment and effects of vocabulary teaching strategies in flipped classroom. Creative Education. 2016; 7: 1966-1973.
[15] Al-Harbi SS, Alshumaimeri YA. The flipped classroom impact in grammar class on EFL Saudi secondary school students’ performances and attitudes. English Language Teaching. 2016;9(10): 60-80.
[16] Hsieh JSC, Huang YM, Wu VCV. Technological acceptance of LINE in flipped EFL oral training. Computers in Human Behaviour. 2017; 70: 178-190. 
[17] Bakla A. Learner-generated materials in a flipped pronunciation class: A sequential explanatory mixed-methods study. Computers & Education. 2018; 125: 14-38.
[18] Amiryousefi, M. The incorporation of flipped learning into conventional classes to enhance EFL learners’ L2 speaking, L2 listening, and engagement. Innovation in Language Learning and Teaching. 2019; 13(2):147-161.
[19] Gashmardi MR, Sadeghpour R. [The impact of flipped class on French young language learners]. The Journal of Iranian Association of French Language and Literature. 2018;14(27): 71-88. Persian.
[20] Haghighi H, Jafarigohar M, Khoshsima H, Vahdany F. Impact of flipped classroom on EFL learners’ appropriate use of refusal: Achievement, participation, perception. Journal of Computer Assisted Language Learning. 2018; 32(3): 261-293.
[22] Zarrinabadi N, Ebrahimi A. Increasing peer collaborative dialogue using a flipped classroom strategy. Innovation in Language Learning and Teaching. 2019; 13(3): 267-276. 
[23] Vaezi R, Afghari A, Lotfi A. Flipped teaching: Iranian students’ and teachers’ perceptions. Applied Research on English Language. 2019;8(1): 139-164.
[24] Zainuddin Z. Students’ learning performance and perceived motivation in gamified flipped-class instruction. Computers & Education. 2018; 126:75-88.
[25] Phuong LTA. Problems and solutions for General English classes at junior classes. Teacher’s Edition, 2002; 18-22. 
[26] Wang FH. An exploration of online behaviour engagement and achievement in flipped classroom supported by learning management system. Computers & Education.2017; 114: 79-91.
[27] Mayer RE. Research-based principles for designing multimedia instruction. In: Benassi VA, Overson CE, Hakala CM. (eds.) Applying science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum. US: The Society for the Teaching of Psychology; 2014. p. 59-70.
[28] Kasikhan H R. Revive your General English. Tehran: Jangal Publication; 2016.  
[29] Brown A F. Implementing the Flipped classroom: Challenges and strategies. In: Mehring J, Leis A.(eds.) Innovations in flipping the language classroom. Springer, Singapore; 2018. p.11-21.
[30] Pallant J. SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. US: Allen & Unwin; 2011.
[31] Nejati R, Ashrafi HR. Statistics made simple. Tehran: SRTTU Press; 2017.Persian. 
[32] Cohen JW. Statistical power analysis for the behavioural sciences (2nd edition). US: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.
[33] Thai N T T, Wever B, Valcke M. The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education. 2017;107: 113-126.
[34] Elahi Shirvan M, Karahan P, Ahangar A, Taherian, T. Towards an ecological understanding of university students’ anxiety in English as a general course in light of sociocultural perspective. Procedia - Social and Behavioural Sciences. 2016; 232: 62-69.
[36] Motaei B. On the effect of cooperative learning on General English achievement of Kermanshah Islamic Azad University Students. Procedia - Social and Behavioural Sciences.2016;98:1249-1254.
[37] Saffar Moghaddam A, Ahadi H. [Reading approaches and they roles in modern instruction of Persian language]. Journal of Linguistics and Dialects of Khorasan.2016;13: 61-88. Persian.
[38] Anderson N. Exploring second language reading: Issues and strategies. US: Heinle & Heinle Publishers; 1999.  
[39] Anwar C. Flipped classroom in teaching vocabulary to young learners. The 2nd TEYLIN International Conference Proceedings; 2017. p. 109-115.    
[40] Rahimi M, Katal M. The role of metacognitive listening strategies awareness and podcast-use readiness in using podcasting for learning English as a foreign language. Computers in Human Behaviour. 2012; 28: 1153-1161. 
[41] Van Viet EA, Winnips JC, Brouwer N. Flipped-class pedagogy enhances student metacognition and collaborative-learning strategies in higher education but effect does not persist. CBE-Life Sciences Education. 2015;14(1): 1-10. 
[42] Nation ISP, Macalister J. Language curriculum design. New York: Routledge; 2010.
[43] He H. On FL Learners’ individual differences in grammar learning and their grammatical competence training.  Theory & Practice in Language Studies. 2013;3(8): 1369-1374.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image