فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرش، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 گروه طراحی پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در ادبیات صنایع دستی، هنر  فرش دستباف عبارت است از آنچه به وسیله دست از تار و پود بافته و پرزدار می‌شود. دو هزار سال فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دستاوردهای فنی ایرانیان در عرصه هنرهای دستی، در فرش خلاصه میشود تا آنجا که ساختار معماری ایرانی را شبیه فرش میتوان دانست. با توجه به ارزش و اهمیت فرش دستباف و آموزش آن در ایران این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در ایران قالی بافی یکی از کهن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی به ‌شمار  می‌آید با توجه به این پیشینه  فرهنگسراهای شهرداری اقدام به تشکیل دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی نمودند و هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتا­ه ‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام کسانی هست که از هنر فرش­بافی استقبال می‌کنند. بنابراین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فراگیران و متخصصین رشته فرش در فرهنگ‌سراهای شهرداری تهران  است.
روش‌ها‌: روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق همه مردمی هستند که از هنر فرش استقبال میکنند.  روش نمونه‌ گیری  بر اساس روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای بوده که در این روش نمونه آماری، فراگیران و متخصصین رشته فرش در١٠ فرهگسرای شهرداری تهران در نظر گرفته شد که تعداد فراگیران آنها  ١۲۶نفر و تعداد متخصصین بافت فرش١٠  نفر و جمعا  نمونه آماری این پژوهش١۳۶ نفر می­باشد.  برای اندازه‌ گیری متغیرهای این تحقیق، از  پرسشنامه محقق ساخته برای استقبال از دوره‌های کوتاه مدت آموزش فرش­بافی استفاده گردید. به منظور  پیاده ‌سازی مدل ساختاری پژوهش از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همه عوامل در استقبال از دوره‌های کوتاه مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران تاثیر دارد.
نتیجه­ گیری: در این پژوهش هفت عامل برای استقبال فراگیران از آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای مورد مطالعه بررسی شد که این هفت عامل عبارتند از تبلیغات، درآمد، زیبایی آفرینی، اصالت فرش ایرانی، علاقه، نیاز فرهنگی و فضای آموزشی که با نظرسنجی از اساتید خبره فرش دستباف و با توجه به وجود این رشته در فراهنگسراهای مناطق مختلف تهران و شناخت اولویتهای فراگیران با خاستگاه‌های متفاوت اجتماعی و فرهنگی و فعال بودن فرهنگسراهای متعدد در تهران بزرگ این نتیجه یافت شد که چهار عامل اصلی (تبلیغات، در آمد، فضای آموزشی و علاقه) که بیشتر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرش بافی موثر هستند، بررسی شود. که در نهایت مهمترین و بیشترین عامل تاثیر گذار بر استقبال از دوره‌های کوتاه ‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران علاقه بوده و کمترین عامل تاثیر گذار تبلیغات می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize effective factors in welcoming short courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers of Tehran

نویسندگان [English]

  • F. Kamiab Kahran 1
  • M. Tabatabaee 1
  • M. Asadi Farsani 2
  • M. Ahmad Khani 3

1 Department of Carpet Management, Faculty of Art, Science and Arts University, Yazd, Iran

2 Department of Textile Design, Faculty of Art, Science and Arts University, Yazd, Iran

3 Department of Business Management, Faculty of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: In handicraft literature, the art of handmade carpets is about what is woven and threaded by hand. Two thousand years of Iranian culture and civilization and all the technical chievements of Iranians in the field of handicrafts are summarized in the carpet (weaving carpet), as much as that the structure of Iranian architecture can be known similar to the carpet. Considering the value and importance of handmade carpets and its training in Iran, we study the issue that carpet weaving is one of the oldest economic activities in Iran, according to this background The purpose of this research is to identify and prioritize the effective factors in welcoming the short courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers of Tehran. The statistical population in this research includes all those who welcome the art of carpet weaving, so the statistical population of this research includes all the comprehensive and carpentry specialists in the municipality's cultural centers of Tehran.
Methods: Research method in this research is applied in terms of purpose and in term of nature is description _ survay  .the statistical population in this research is all people who welcome the art of carpet.  The sampling method was based on cluster sampling method. In this method, a sample, comprehensive and carpentry specialists were considered in 10 cultural centers of Tehran municipality, whose total number was 126, and the number of carpet specialists was 10, and a total of statistical samples The research was 136 people. To measure the variables in this research, a researcher-made questionnaire was developed for effective factors in welcoming short courses of carpet training. Smart PLS software was used to implement the structural model of the research.
Findings: The results showed that all factors are effective in welcoming short-term carpet weaving training courses in cultural centers of Tehran Municipality.
Conclusion: In this research, 7 factors were considered to welcome learners from carpet weaving training in the studied cultural centers. These 7 factors are advertising, income, aesthetics, originality of Iranian carpets, interest, cultural needs and educational atmosphere. Considering the existence of this field in cultural centers of different regions of Tehran and recognizing the priorities of learners with different social and cultural origins and the activity of various cultural centers in Greater Tehran, it was found that the four main factors (advertising, income, educational space and interest) which have most effection in welcoming short -term carpet weaving training courses ,should be studied .Eventually The results showed that all the factors affecting the short-term courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers And the most important and most influential factor in welcoming short courses in carpet weaving in the municipality's cultural centers are interest and the least influential factor in advertising.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handmade carpet
  • welcome
  • Education
  • Cultural Heritage Tehran municipality

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image