فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد شیراز

2 گروه معماری

3 مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

یکی از مسائل اجتماعی امروز، بروز ناهنجاری‌های رفتاری در نوجوانان است که این موضوع در قالب رفتارهای پرخاشگرانه نمود می‌یابد و پیشگری از وقوع آن یکی از مهمترین اولویت‌های خانواده‌ها و ارگان‌های تربیتی است. مدارس به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش بسزایی در ارتقا مهارت‌های اجتماعی و مهار چنین رفتارهای پرخاشگرانه‌ای دارد. در پژوهش سعی شده که با ارزیابی نقش ویژگی‌های محیطی مدارس، تاثیر آن را بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد. از میان فضاهای مدرسه، حیاط به عنوان جمعی‌ترین فضا انتخاب و ویژگی‌های فضایی-کالبدی آن در 6 مدرسه ابتدایی پسرانه در شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی‌-تحلیلی مبتنی بر استراتژی‌های کمی و کیفی است و از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته با دانش‌آموزان و معلمین بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ویژگی‌های مختلف فضایی حیاط مدارس، پوشش گیاهی و فضای سبز موجود در حیاط و نیز تنوع فضاهای باز و نیمه‌باز در سطح حیاط مدارس، بیشترین تاثیر را در کاهش اختلال رفتاری دانش‌آموزان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the yard's environmental quality components on student’s aggressive behavior (Case study: Students of elementary school)

نویسندگان [English]

  • malihe taghipour 1
  • aliakbar heidari 2
  • Khatereh Sajjadi 3

1 shiraz azad university

2 yasuj university

3 Architecture and Urbanism Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran

چکیده [English]

One of today's social issues is the expansion of behavioral abnormalities in children, which is reflected in aggressive behaviors. Prevention of such behaviors is one of the most important priorities of families and educational institutions. Schools as the first social institution, plays a significant role in promoting social skills and controlling such aggressive behaviors. Accordingly, the study tries to evaluate the impact of the school environment on the reduction of aggressive behaviors in children. Among the spaces in the school, the yard was selected as the most common space, and its spatial-physical characteristics were evaluated in six schools in Shiraz. The research method is descriptive-analytic based on quantitative and qualitative strategies. A semi-structured questionnaire and interview with students and teachers were used. The results indicated that among the various spatial features of the school yard, green area in the yard, as well as the diversity of open and semi-open spaces in the school yard, had the greatest effect on reducing student behavioral disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental quality
  • school
  • Courtyard
  • Aggression
  • Behavior
[1]      Soltani, Z. (2013). The effectiveness of Ellis's rational emotional-cognitive group therapy on exit implantation disorder conduct disorder and aggression in adolescent boys, Master's Thesis, Tabriz University. [In Persian]
 
 
[3]      Karimi, Y. (2001). Social psychology, Tehran: Nashr-e-Aras-Baran. [In Persian]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12]   Forghan-Reisi, S.H. (2008). Recognition of behavioral problems in children and adolescents, Monadi-e-Tarbiat Publishing.
 
[13]   Hemmati, K. (2012). The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on students' aggression and expression, Master's Thesis, Tabriz University. [In Persian]
 
 
[15]   Zand-Karimi, B. (2009). Comparison of parental parenting styles and personality factors among aggressive and non-aggressive girl students, Master's Thesis, Tabriz University. [In Persian]
 
 
 
 
[20]   Hockenberry, M.J., Wilson, D., Wong, D.L. (2012). ET lapwing’sessentials of pediatric nursing, 9th Ed. St., (p. 664). USA: Mosby Elsevier.
 
[21]   Yousefi, N. (2010). Educational approaches to working with young children, Tehran: Kargah-e-Koudak. [In Persian]
 
[22]   Tai, L. (2006). Designing outdoor environments for children, Newyork: McGRAW-HILL.
 
 
 
 
 
 
[28]   Kamelnia, H. (2009). Grammar designing learning environments, Tehran: Sobhan-e-Noor. [In Persian]
 
 
[30]   Lang, J. (2002). Creation of architectural theories the role of behavioral sciences in environmental design, translator: Einifar, Tehran: Tehran University. [In Persian]
 
 
 
[34]   Dannenberg, A., et al. (2011). Making healthy places - designing and building for health well-being, and sustainability, Washington: Island Press.
 
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image