فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان بود. این پژوهش نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه جمعآوری اطلاعات، با رویکرد کمی- کیفی (آمیخته) انجام گرفته ‎است. جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود. که در بخش کمی شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان هرمزگان در رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت بود که از بین ایشان 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین در بخش کیفی نیز حجم نمونه با اشباع نظری 10 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی از آزمون t تک نمونه‌ای و در بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بُعد از 24 مفهوم منجر شد که نامگذاری آنها ترتیب زیر بود: مدیریت و رهبری، اعتقاد به خرد جمعی، ارتقای سطح سلامت، بهداشت و ایمنی در مدرسه، توانمندسازی نیروی انسانی، استقرار نظام یاددهی – یادگیری و فعالیت‌های فوق‌برنامه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Dimensions for Improving the Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Javad Imani 1
  • mehdi bagheri 2
  • nader gholi ghorchiyan 1
  • parivash jafari 1

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas.

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas, iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify effective dimensions for enhancing the effectiveness of secondary schools in Hormozgan province. The purpose of this research is applied and in terms of information gathering method, a quantitative-qualitative approach has been taken. The statistical population includes experts in the field of school effectiveness. Which in part of Quantitative Research, included a limited number of faculty members in Hormozgan universities in the fields of education, of which 30 were selected as samples. Also In the qualitative section, the sample volume was estimated with a theoretical saturation of 10 people. A targeted sampling was used to select the sample. The Data collection tools were through interviews and questionnaires. For data analysis in the Quantitative section, One sample t test and In the qualitative section, open and axial coding was used. The results led to the identification of six Dimensions from 24 concepts that named them as follows: management and leadership; Belief in collective wisdom; Promoting health, health and safety at school; Empowering staff; Establishment of the teaching and learning system and extracurricular activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Schools
  • Education
  • Hormozgan Province
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image