فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی- مجازی
پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی

محمد رستمی؛ سید سعید آیت؛ فرید صاغری؛ فاطمه یعقوبی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 245-258

https://doi.org/10.22061/tej.2015.377

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت پیش­بینی عملکرد و افزایش کارایی و موفقیت یادگیری دانشجویان در یک محیط آموزشی با استفاده از داده­کاوی است. با تکیه به روش­های کتابخانه­ای و پرسشنامه­ای و مشاوره با افراد خبره تعدادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗأﺛﯿﺮﮔﺬار در ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن شناسایی شد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، مؤثرترین ...  بیشتر