فصلنامه علمی
فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS

داود جمینی؛ مسعود سجادی؛ زینب شهبازی؛ ایمان امرایی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1394، ، صفحه 75-85

https://doi.org/10.22061/tej.2015.302

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده، بررسی و سنجش سطح توسعه­یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان­های استان اصفهان به لحاظ برخورداری از شاخص­های آموزشی است. اطلاعات از نوع کتابخانه­ای و با تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور است. جهت رسیدن به اهداف پژوهش، 33 شاخص مؤثر آموزشی با استفاده از ترکیب تکنیک­های TOPSIS، تحلیل خوشه­ای ...  بیشتر