فصلنامه علمی
فناوری آموزش
ارزیابی عملکرد دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از نظر به‌کارگیری فناوری بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

محمد علی زاده جمال

دوره 16، شماره 3 ، تیر 1401، ، صفحه 499-510

https://doi.org/10.22061/tej.2022.8841.2739

چکیده
  پیشینه و اهداف: دانشگاه فرهنگیان با تحول در نگرش دانشجو­معلمان نسبت به مسأله آموزش و همچنین بالا بردن سطح دانش تخصصی و مهارت­های حرفه­ای دانشجو­معلمان از جمله به‌کارگیری فناوری در همه حوزه ­ها می تواند اصلاحات اساسی در رویکردهای آموزشی، برنامه های درسی و روش­های آموزش بهتر به دانش ­آموزان ایجاد نماید. در این میان با توجه ...  بیشتر