فصلنامه علمی
آموزش ریاضی
ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1397، ، صفحه 289-301

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2994.1762

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش معماری به منظور توانمند نمودن دانشجویان جهت خلق فضاهایی سه بعدی برای فعالیت­های بشری و یا فراهم آوری محیطی بهتر برای جوامع بشری است. امروزه طیف وسیعی از فعالیت­های گوناگون در عرصه­های مهارت، صناعت، خلاقیت، دانش، معرفت و حکمت، تحت عنوان کلی «آموزش معماری» در مدرسه­های معماری جریان دارد. به طور معمول ...  بیشتر