فصلنامه علمی
محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 131-140

https://doi.org/10.22061/tej.2014.104

چکیده
  چکیده:هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی است. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران  است که سازمان آموزش و پرورش تهران تعداد این دانش­آموزان را 2225 نفر اعلام کرد. از جامعه مذکور ...  بیشتر