دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، تابستان 1398، صفحه 639-921 
4. تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان

صفحه 681-694

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ سعید پورورستایی اردکانی؛ صلاح اسمعیلی گوجار


7. کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه

صفحه 727-744

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی‌خواه


17. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری

صفحه 861-874

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهدبابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ زهرا بیگدلی


18. مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

صفحه 875-887

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی