فصلنامه علمی
آموزش زبان انگلیسی
تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

موسی پیری؛ حافظ صاحب یار؛ آرش سعداللهی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 141-148

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2755.1703

چکیده
  پیشینه و اهداف: عصرحاضر را عصر اطلاعات می نامند، چرا که شتاب تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر حاضر خیلی زیاد و چشمگیر است. هر روز تکنولوژی‌های جدیدی تولید شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بخش عظیمی از دانش و علومی که در مدارس و دانشگاه‌ها آموخته می‌شود پس از مدتی به علت تغییرات اجتماعی و تکنولوژی نیاز به بازنگری پیدا می‌کنند. ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی

موسی پیری؛ رقیه شاهی

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1395، ، صفحه 281-289

https://doi.org/10.22061/tej.2016.550

چکیده
  این پژوهش باهدف "بررسی تأثیر آموزش چندرسانه­ای بر درگیری تحصیلی دانش­آموزان پایة ششم کلاس­های چندپایه­ عشایری در درس علوم تجربی" انجام‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل40 نفر (19 دختر و 21 پسر ) از دانش­آموزان پایة ششم ابتدایی عشایری ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 259-266

https://doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر